Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Nov milijon za projekte nevladnih organizacij sofinanciranih iz proračuna EU

četrtek, 5.7.2018

Vlada je prerazporedila še dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva.  

Ministrstvo za javno upravo je tako s sprejemom Zakona o nevladnih organizacijah, ki z naslednjim letom vzpostavlja proračunski sklad, Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva in ciljno usmerjenimi javnimi razpisi, vzpostavilo temelje za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva.

Več o javnem pozivu pa si preberite spodaj:

Predmet poziva:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019.

EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU.

Upravičen prijavitelj mora na dan prijave na javni poziv izpolnjevati naslednje pogoje da:

1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami v katerem prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg),

2. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva, Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi),

3. je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva),

4. se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019 (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva, Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi),

5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),

6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva in Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od  Finančne uprave republike Slovenije, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja na FURS),

7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),

8. zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, ne presega 90 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziv in Priloga št. 7: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij),

9. za finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziva),

10. bo ob prijavi ministrstvu posredoval morebitna vmesna poročila potrjena s strani Evropske komisije ali druge pogodbene institucije EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju  pogojev javnega poziv in Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.000.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  23. 7. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj