Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 - 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
- so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
- izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
- imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
180.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  12. 11. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj