Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti ter obnov objektov kulturne dediščine na območju Občine Črnomelj za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2019, ki so namenjena sofinanciranju naslednjih vsebin:

 • Ukrep A: sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj za leto 2019
 • Ukrep B: sofinanciranje obnov objektov kulturne dediščine na območju občine Črnomelj za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis za sofinanciranje ukrepa A se lahko prijavijo kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež na območju občine Črnomelj - fotokopija odločbe o registraciji društva oz. potrdilo upravne enote, da je društvo registrirano na območju občine Črnomelj;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
 • redno letno občini dostavljajo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
 • izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj.

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepa B se lahko prijavijo lastniki objektov kulturne dediščine na območju občine Črnomelj in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je obnova objekta kulturne dediščine oz. bo izvedena v skladu z veljavno zakonodajo;
 • da za ta namen prijavitelj še ni dobil finančnih sredstev s strani Občine Črnomelj;
 • da je prijavitelj lastnik objekta;
 • da izpolnjuje ostale kriterije in merila iz pravilnika, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Višina razpisanih sredstev:
Skupna predvidena višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 32.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 in sicer: za ukrep A so predvideha sredstva v višini 25.000,00 EUR; - za ukrep B so predvidena sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Rok za prijavo 7. 6. 2019, do 12. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj