Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti ter obnov objektov kulturne dediščine na območju Občine Črnomelj za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2019, ki so namenjena sofinanciranju naslednjih vsebin:

 • Ukrep A: sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj za leto 2019
 • Ukrep B: sofinanciranje obnov objektov kulturne dediščine na območju občine Črnomelj za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis za sofinanciranje ukrepa A se lahko prijavijo kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež na območju občine Črnomelj - fotokopija odločbe o registraciji društva oz. potrdilo upravne enote, da je društvo registrirano na območju občine Črnomelj;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
 • redno letno občini dostavljajo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
 • izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj.

Na javni razpis za sofinanciranje ukrepa B se lahko prijavijo lastniki objektov kulturne dediščine na območju občine Črnomelj in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je obnova objekta kulturne dediščine oz. bo izvedena v skladu z veljavno zakonodajo;
 • da za ta namen prijavitelj še ni dobil finančnih sredstev s strani Občine Črnomelj;
 • da je prijavitelj lastnik objekta;
 • da izpolnjuje ostale kriterije in merila iz pravilnika, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Višina razpisanih sredstev:
Skupna predvidena višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 32.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 in sicer: za ukrep A so predvideha sredstva v višini 25.000,00 EUR; - za ukrep B so predvidena sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Rok za prijavo 7. 6. 2019, do 12. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj