Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa  Občini Straža. V letu 2019 bodo sofinancirali naslednje vrste in programov opredeljene v letnem programu športa v občini Straža.

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
 • Kakovostni šport,
 • Vrhunski šport,
 • Športna rekreacija,
 • Šport starejših,
 • Športne prireditve/dogodki, 
 • Organiziranost v športu.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • zasebni športni delavci.

Višina razpisanih sredstev: 46.322,00 EUR.

Rok za prijavo 5. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj