Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MO Novo mesto: Javni razpis MO Novo mesto za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Novo mesto

Predmet sofinanciranja so turistični produkti v Mestni občini Novo mesto, ki bodo začeli z delovanjem v letu 2020 in bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj 24 mesecev. Kontinuirano delovanje pomeni jasno določen in nespremenljiv delovni čas s stalno dosegljivostjo osebja v času delovanja turističnega produkta.  

Predmet sofinanciranja v okviru zgoraj definiranih turističnih produktov so nove zaposlitve v turizmu in ostale oblike dela, ki so potrebne za izvajanje novih turističnih produktov, ter s tem povezani stroški (potni stroški, prehrana). Predmet sofinanciranja so lahko zaposlitve za določen ali nedoločen čas ter druge oblike dela, ki se lahko izvajajo v obliki študentskega dela, prek avtorske in podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, osebnega dopolnilnega dela, začasnega in občasnega delo upokojencev, pripravništva idr.

Predmet sofinanciranja niso nove zaposlitve za delovanje že obstoječih turističnih produktov.

Posamezen prijavitelj lahko v okviru enega turističnega produkta prijavi več zaposlitev oziroma drugih oblik dela, potrebnih za izvajanje turističnega produkta. Sofinancirane zaposlitve oziroma druge oblike dela morajo skupno zagotavljati, da se nov turistični produkt v obdobju najmanj 24 mesecev izvaja najmanj 20 ur na teden. Izjema so turistični produkti, vezani na določeno sezono oziroma vremenske razmere, ki morajo omenjeni pogoj izpolnjevati v obdobju, ko je to objektivno mogoče.

Posamezen prijavitelj lahko kandidira z več različnimi turističnimi produkti. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljši prijavljeni turistični produkt, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje novih turističnih produktov, kot so promocijski material in oglaševanje, postavitev označevalnih tabel, fizična ureditev prostora oziroma lokacije za delovanje turističnega produkta ipd., pri čemer pa lahko znesek sofinanciranja materialnih stroškov znaša do največ 25 % celotnega zneska sofinanciranja.

V letu 2020 lahko posamezen prijavitelj v okviru tega javnega poziva za vse prijavljene turistične produkte prejme skupno do največ 8.000,00 EUR. 

V letu 2021 lahko posamezen prijavitelj v okviru tega javnega poziva za vse prijavljene turistične produkte prejme skupno do največ 6.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto bo sofinancirala zaposlitve oziroma druge oblike dela in materialne stroške, potrebne za delovanje posameznega novega turističnega produkta, ki bo z izvajanjem začel v  letu 2020 in bo neprekinjeno deloval najmanj 24 mescev.

 

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 5. 6. 2020.

Drugi razpisni rok se prične 6. 7. 2020 in traja do vključno 7. 9. 2020.

Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na drugi rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

‹ nazaj