Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev javnega interesa na področju varstva okolja

četrtek, 20.2.2014

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju varstva okolja potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju kulture, da je pretežni del dejavnosti društva na področju varstva okolja, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

Vloga pa mora vsebovati:

- ustanovitveni akt osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa (fotokopija ustanovitvenega akta),

- dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register (fotokopija),

- poročilo o delu v zadnjih treh letih,

- delovni program za tekoče leto,

- sklep pristojnega organa osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa, da se želi pridobiti status nevladne organizacije (fotokopija sklepa) in

- druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz 152. člena ZVO, upoštevaje Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Ur. list RS, št. 112/06, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

- obrazec: ne obstaja (potrebno napisati svojo vlogo)

- potrebna dokazila določena v Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu


Pogoji, ki jih mora izpolnjevat nevladna organizacija za pridobitev javnega interesa na področju varstva okolja:

1. ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo,

2. je ustanovljen zaradi delovanja na področju varstva okolja,

3. je neodvisen od organov oblasti in političnih strank,

4. aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj pet let in

5. deluje na območju vse države, poleg tega pa še na območju najmanj petih držav članic, če gre za nevladno organizacijo s sedežem zunaj Republike Slovenije.

Več informacij dobite tukaj.

‹ nazaj