Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Regijski NVO center

Stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija

Namen stičišča Regijski NVO center

 • prispevati k usposobljenosti in razvoju nevladnih organizacij v regiji JV Slovenija,
 • zagotavljati podporno okolje za nevladne organizacije, da bodo lahko aktivno prispevale k oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik,
 • ozaveščati posebne javnosti (medije, gospodarstvo, javno upravo) o pomenu nevladnih organizacij in o ključnih vprašanjih njihovega razvoja.

Koga vključuje

Namenjen je nevladnim organizacijam, občinam, gospodarstvenikom, medijem in širši javnosti na področju šestih upravnih enot regije JV Slovenija:

 • Upravna enota Novo mesto
  Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk
 • Upravna enota Trebnje
  Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna
 • Upravna enota Črnomelj
  Črnomelj, Semič
 • Upravna enota Metlika
  Metlika
 • Upravna enota Kočevje
  Kočevje, Kostel, Osilnica
 • Upravna enota Ribnica
  Ribnica, Sodražica, Loški Potok

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve, evidenc AJPES-a in naših evidenc tu deluje približno 1.700 nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov). Število nevladnih organizacij nenehno narašča.

Aktivnosti in storitve stičišča

Zagovorništvo in civilni dialog

V sodelovanju z občinami in nevladnimi organizacijami bomo izvajali več procesov, ki bodo namenjeni:

 • vključevanju nevladnih organizacij v procese odločanja ter
 • odpravi sistemskih ovir (ustvarjanje boljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij).

V ta namen bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • ureditev občinskih javnih razpisov
 • pripravili bomo predloge za spremembo pravilnikov ter oblikovali pravne podlage za uvedbo večletnega sofinanciranja evropskih projektov na občinskih razpisih, s čimer bomo spodbujali NVO na prijave na evropske razpise in zagotovili trajnejši vir financiranja NVO;
 • pripravili bomo predloge za spremembe postopkov odločanja v občinah in sicer v smeri zagotavljanja večje participacije NVO pri posvetovanju;
 • nudili vso podporo delovanju Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Novo mesto;
 • vzpostavili bomo kontinuirano komunikacijo z javno upravo;
 • v sodelovanju z ostalimi slovenskimi regijskimi stičišči bomo: spodbujali razvoj lokalnih partnerstev (povezovanje NVO, javne uprave in gospodarstva) pri reševanju lokalnih težav, nudili bomo podporo izvoljenim predstavnikom nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije (RSR) ter uveljavljali prioritete in programe, ki so pomembni za delovanje in razvoj NVO sektorja v Regionalnem razvojnem programu (RRP);
 • sodelovanje pri udejanjanju Strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto
 • izvajanje civilnega dialoga in zagovorništva nevladnega sektorja na nacionalnem nivoju (predlogi na področju zakonodaje, sodelovanje na nacionalnih konferencah, prenos informacij k lokalnim NVO in prenos informacij z lokalnega na nacionalni nivo ipd.);

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam s potencialom

 • Informiranje: portal za nevladne organizacije www.nevladnik.info, 14-dnevne e-novice za NVO, ciljno usmerjene e-novice za NVO;
 • svetovanje: pravno, finančno, pri javnih razpisih, pri civilnem dialogu;
 • mentorstvo: opolnomočenje NVO pri organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem razvoju;
 • izposoja tehnične opreme: projektor, platno, fotoaparat, ozvočenje, mikrofoni ...);

Krepitev vloge regionalnega stičišča NVO

 • promocija pristopa NVO k članstvu v Neformalno mrežo nevladnih organizacij JV regije (že več kot 220 članic, ki imajo ugodnosti pri koriščenju storitev Regijskega NVO cnetra - prednost pri mentorstvih, izobraževanjih in usposabljanjih, izposoji IKT opreme ipd.);
 • sodelovanje v SNPO;
 • promocija spletnega orodja ePravnik in pravnega svetovanja na vseh šestih UE v regiji;
 • akcija Mreža NVO

Skupne akcije NVO za ozaveščanje posebnih ciljnih skupin o pomenu NVO sektorja

Čas izvedbe

Projekt Regijski NVO center bo potekal v obdobju od 1. 11. 2015 do 30. 9. 2019.

Financiranje

Vrednost celotnega projekta je 380.000,00 EUR. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada preko javnega razpisa Ministrstva za javno upravo (JR za za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019). Za sofinanciranje upravičenih javnih izdatkov Evropska unija prispeva 80 % javnih sredstev ter Republika Slovenija 20 % javnih sredstev.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne naložbe 11.4. »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, Specifični cilj 1: »Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.«

Izvajalec projekta

Izvajalec projekta je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto - nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Njegovo poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse.

Poslanstvo uresničuje s programom vključevanja socialno izključenih skupin ter s programom spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Oba programa izvaja s strokovnim in prostovoljnim delom, s svojim delovanjem pa širi vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in neposredne demokracije.

Več na: www.drpdnm.org

Partner projekta je Turistično društvo Kočevje. Več na: www.kocevska.net