Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Aktivnosti

Vse storitve so za nevladne organizacije (krajše NVO) brezplačne. Storitve, ki jih nudimo, lahko koristijo vsa društva, zasebni zavodi in ustanove, ki imajo sedež v eni izmed 21. občin v regiji JV Slovenija (Mestna občina Novo mesto in Občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok).

Projekt je aktualen do 30. 9. 2019.

Aktivnosti in storitve stičišča

Zagovorništvo in civilni dialog

V sodelovanju z občinami in nevladnimi organizacijami bomo izvajali več procesov, ki bodo namenjeni:

 • vključevanju nevladnih organizacij v procese odločanja ter
 • odpravi sistemskih ovir (ustvarjanje boljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij).

V ta namen bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • ureditev občinskih javnih razpisov
 • pripravili bomo predloge za spremembo pravilnikov ter oblikovali pravne podlage za uvedbo večletnega sofinanciranja evropskih projektov na občinskih razpisih, s čimer bomo spodbujali NVO na prijave na evropske razpise in zagotovili trajnejši vir financiranja NVO;
 • pripravili bomo predloge za spremembe postopkov odločanja v občinah in sicer v smeri zagotavljanja večje participacije NVO pri posvetovanju;
 • nudili vso podporo delovanju Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Novo mesto;
 • vzpostavili bomo kontinuirano komunikacijo z javno upravo;
 • v sodelovanju z ostalimi slovenskimi regijskimi stičišči bomo: spodbujali razvoj lokalnih partnerstev (povezovanje NVO, javne uprave in gospodarstva) pri reševanju lokalnih težav, nudili bomo podporo izvoljenim predstavnikom nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije (RSR) ter uveljavljali prioritete in programe, ki so pomembni za delovanje in razvoj NVO sektorja v Regionalnem razvojnem programu (RRP);
 • sodelovanje pri udejanjanju Strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto
 • izvajanje civilnega dialoga in zagovorništva nevladnega sektorja na nacionalnem nivoju (predlogi na področju zakonodaje, sodelovanje na nacionalnih konferencah, prenos informacij k lokalnim NVO in prenos informacij z lokalnega na nacionalni nivo ipd.);

Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam s potencialom

 • Informiranje: portal za nevladne organizacije www.nevladnik.info, 14-dnevne e-novice za NVO, ciljno usmerjene e-novice za NVO;
 • svetovanje: pravno, finančno, pri javnih razpisih, pri civilnem dialogu;
 • mentorstvo: opolnomočenje NVO pri organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem razvoju;
 • izposoja tehnične opreme: projektor, platno, fotoaparat, ozvočenje, mikrofoni ...);

Krepitev vloge regionalnega stičišča NVO

 • promocija pristopa NVO k članstvu v Neformalno mrežo nevladnih organizacij JV regije (že več kot 220 članic, ki imajo ugodnosti pri koriščenju storitev Regijskega NVO cnetra - prednost pri mentorstvih, izobraževanjih in usposabljanjih, izposoji IKT opreme ipd.);
 • sodelovanje v SNPO;
 • promocija spletnega orodja ePravnik in pravnega svetovanja na vseh šestih UE v regiji;
 • akcija Mreža NVO

Skupne akcije NVO za ozaveščanje posebnih ciljnih skupin o pomenu NVO sektorja

Dodatne informacije: drpdnm@gmail.com, 041 925 405 (Maja Žunič Fabjančič, koordinatorka projekta Regijski NVO center)