Regijski NVO center

Kaj vam nudimo?

Vse navedene storitve so za nevladne organizacije (NVO) brezplačne. Financirajo jih Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Novo mesto in Občina Črnomelj.

Na voljo so društvom, zasebnim zavodom in ustanovam, ki imajo sedež kateri koli izmed 21 občin v regiji JV Slovenija (Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok).

Servis za NVO (vse na enem mestu)

Informiranje
S pomočjo mesečnih e-novic in rednih objav na spletni in FB strani vas obveščamo o za vas relevantnih stvareh: o priložnostih za financiranje, izobraževanje in sodelovanje, o pravnih novostih, dogodkih itd.

Akademija NVO
Nudimo vam izbrana izobraževanja o temah, ki so ključne za vaše uspešno delovanje: finančno upravljanje, pridobivanje sredstev, komuniciranje, vključevanje v odločevalske procese itd.

Svetovanja
Na voljo smo za vsakršna vprašanja v zvezi z vašim delovanjem: pravna, finančna, pri javnih razpisih, drugo

Tehnična podpora
Nudimo vam brezplačno izposojo tehnične opreme (projektor, projekcijsko platno, ozvočenje) in brezplačen najem naših prostorov za izvedbo sestankov, srečanj, krajših delavnic

Individualno mentorstvo za izbrane NVO

Izbranim osmim nevladnim organizacijam (t. i. NVO s potencialom) nudimo celostno in poglobljeno podporo pri njihovem razvoju na organizacijski, strokovni in zagovorniški ravni. Po uvodni analizi skupaj opredelimo cilje, ki jih želi organizacija doseči, in pripravimo strateški načrt. Nato organizacijo spremljamo na poti do uresničitve ciljev, pri čemer nudimo vse, kar potrebuje: pomoč pri finančnem poslovanju, pravno-organizacijskih zadevah, fundraisingu, razvoju pridobitne dejavnosti, zagovorništvu …

Zagovorništvo

Spremljamo lokalna politična dogajanja in se aktivno odzovemo, kadar bi lahko posamezne odločitve poslabšale pogoje za delo nevladnih organizacij in s tem prizadele kakovost življenja občank in občanov. Aktivno sodelujemo pri razvojnem načrtovanju lokalnih skupnosti in regije.

Vključevanje NVO v partnerstva

V sodelovanju z občinami in ostalimi akterji opredeljujemo aktualne lokalne izzive in sestavljamo partnerstva, ki si prizadevajo te izzive reševati. Nevladnim organizacijam, ki se želite vključiti v partnerstva, nudimo dodatno pomoč, partnerstvom pa nudimo logistično podporo. V naslednjih dveh letih v posameznih občinah vzpostavljamo partnerstva na naslednjih področjih:

  • medgeneracijsko sodelovanje in storitve za starejše
  • povezovanje mladinskega sektorja in zagotavljanje kakovostnih storitev za mlade
  • celosten pristop k izzivom migracij
  • promocija krožnega gospodarstva
  • razvoj in povezovanje turistične ponudbe

Možnost vključitve vaših vsebin v katalog za izobraževalne ustanove

Nevladne organizacije pogosto izvajate vsebine, ki so zelo zanimive za šole, saj le-te z njimi dopolnjujejo šolski kurikulum: npr. človekove pravice, zdravje, prehrana, prostovoljstvo, ravnanje z živalmi itd. Toda ko šole iščejo izvajalce, pogosto ne vedo, na koga se obrniti. Sestavljamo katalog, v katerem bo zbrana aktualna ponudba NVO za šole.

Finančna podpora vašim zamislim

Nevladne organizacije imate številne dobre zamisli, a pogosto ne dovolj sredstev za njihovo izvedbo. Finančno bomo podprli dve izbrani zamisli, ki bosta naslovili izziv dolgožive družbe.