Regijski NVO center

Novice

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

petek, 28.8.2020

Naslov projekta: Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Akronim operacije: OJE

Strateški cilj: Bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Ukrep: 2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

 

Nosilec operacije: Komunala Novo mesto d. o. o.

Ostali partnerji v operaciji: Mestna občina Novo mesto, Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Opis in aktivnosti v projektu (kratko): Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

Rezultati: Vsaka urejena površina v vaškem jedru pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode krepi zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na takšen način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bomo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Cilj(i) projekta: Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava.

Trajanje projekta: januar 2020 – december 2021 (24 mesecev)

Celotna vrednost projekta: 104.932,89 EUR z DDV

Upravičeni stroški: 89.471,65 EUR brez DDV

Sofinanciran delež sredstev: 71.577,32 EUR

Sofinancirana sredstva DRPD: 3.788,38 EUR

Kontakt: Branka Bukovec, branka.bukovec@gmail.com

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije

Program razvoja podeželja – PRP

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina

‹ nazaj