Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev javnega interesa na področju ohranjanja narave

četrtek, 20.2.2014

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju kulture, da je pretežni del dejavnosti društva na področju varstva okolja, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- obrazec: ne obstaja (potrebno napisati svojo vlogo)

- dokazila

Društvo mora z dokazili dokazati, da s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave tako, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo. Kot dokazila se primeroma štejejo:

- fotokopije vabil na razne delavnice,

- fotokopije izvedenih izobraževanj,

- fotokopije objavljenih člankov v publikacijah,

- promocijski material v obliki zloženk, zgoščenk, publikacij, ipd.


Pogoji za podelitev statusa so določeni v drugem odstavku 30. člena ZDru-1 in sicer:

- ustanovitelji in člani društva ne smejo biti osebe javnega prava (izvaja oz. drug dokaz);

- društvo mora imeti dejavnost, ki deluje v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (fotokopija takega temeljnega akta);

- biti mora registrirano in mora delovati najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa (fotokopija začetka delovanja društva);

- zadnji dve leti je moralo društvo sredstva pretežno uporabljati za opravljanje te dejavnosti ter redno izvajati programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu (fotokopije dokazil);

- društvo mora imeti izdelane programe bodočega delovanja (priložen program);

- izkazati mora pomembnejše dosežke svojega delovanja s konkretnimi materialnimi dokazi.

Več informacij dobite tukaj.

‹ nazaj