Regijski NVO center

e-Knjižnica

Javni interes na področju mladinskega sektorja

sreda, 12.3.2014

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju mladinskega sektorja potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju mladinskega sektorja, da je pretežni del dejavnosti društva na področju mladinskega sektorja, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- sprintan izpolnjen elektronski obrazec (dostop do obrazca dobite tukaj)

- poročilo za leto 2013

- priložen statut

Za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju morajo organizacije v mladinskem sektorju izpolnjevati naslednje pogoje:

- da redno izvajajo mladinske programe oziroma programe za mlade (v nadaljnjem besedilu: programe v mladinskem sektorju) na področjih iz 4. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju;

- da izkazujejo pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dela in

- da razpolagajo z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo organizacije v mladinskem sektorju za pridobitev statusa iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi posebne pogoje glede na njihovo statusnopravno obliko, in sicer:

1. mladinska organizacija, ki je društvo oziroma zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva:

- izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih;

- ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta;

2. mladinska organizacija, ki je organizirana kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, politične stranke ali sindikata:

- da ji je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;

- ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta;

- deluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in

- da je zadnji dve leti pretežno izvajala programe iz prve alineje prvega odstavka tega člena;

3. druga pravna oseba zasebnega prava, in sicer zasebni zavod, ustanova ali zadruga:

- deluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in

- je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljala za programe iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

(3) Subjekti iz 1. točke prejšnjega odstavka si pridobijo status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju, subjekti iz 2. točke prejšnjega odstavka si pridobijo status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, subjekti iz 3. točke prejšnjega odstavka pa si pridobijo status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju.


‹ nazaj