Regijski NVO center

e-Knjižnica

Javni interes na področju spodbujanja razvoja turizma

ponedeljek, 31.3.2014

Javni interes na področju spodbujanja razvoja turizma:

Pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni in pravnim osebam, ki so bile ustanovljene z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja ali imajo možnost opravljati dejavnosti v javnem interesu v okviru turističnega območja ter so za te dejavnosti registrirane, se lahko podeli status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

Pravna oseba iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev statusa za delovanje v javnem interesu izpolnjevati naslednje pogoje:

da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa za delovanje v javnem interesu,

– da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu,

– da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,

– da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,

– da ima izdelane programe svojega bodočega delovanja,

– da ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.

Pravne osebe, ki želijo pridobiti status za delovanje v javnem interesu v okviru turističnega območja, morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje občin v okviru turističnega območja.

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju mladinskega sektorja potrebujete priložiti sledeče:

Vloga se pošlje pristojnemu ministrstvu, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju spodbujanja razvoja turizma, da je pretežni del dejavnosti društva na področju spodbujanja razvoja turizma, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- odločbo o registraciji društva ali izpisek iz ustreznega registra pravnih oseb,

- ustanovitveni oziroma temeljni akt pravne osebe,

- poslovno poročilo ali poročilo o delu pravne osebe za zadnji dve koledarski leti, iz katerega so razvidni izvedeni programi, projekti in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu ter obseg porabljenih sredstev za te namene,

- poslovni načrt ali program dela pravne osebe za tekoče koledarsko leto,

- program delovanja pravne osebe za čas trajanja statusa,

- reference, ki izkazujejo pomembne dosežke pravne osebe na področju spodbujanja razvoja turizma.

Ustrezna zakonodaja za pridobitev javnega interesa na področju spodbujanja razvoja turizma dobite tukaj:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

‹ nazaj