Regijski NVO center

e-Knjižnica

Ugodnosti za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu

sreda, 5.11.2014

Ugodnosti za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu

Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v javnem interesu, imajo določene ugodnosti, saj status prinaša prednosti pri javnih razpisih, možnost prejetja donacije 0,5 % dohodnine ter možnost brezplačne uporabe prostorov.

Status lahko pridobijo nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu ter izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Društva lahko status pridobijo ne glede na področje delovanja, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (30. člen Zakona o društvih – ZDru-1). Zavodi in ustanove lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu, če tako določajo področni zakoni. Status podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje nevladna organizacija na njeno zahtevo.

Ugodnosti za nevladne organizacije, ki jih prinaša status delovanja v javnem interesu so sledeče:

  • Namenitev dela dohodnine za donacije v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini. Zavezanci lahko namenijo do 0,5 % dohodnine za financiranje splošno koristnih namenov. Za splošno koristne namene se v skladu z drugim odstavkom 142. člena Zakona o dohodnini štejejo kulturni nameni, humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo kot nepridobitne dejavnosti. Poleg nevladnih organizacij, ki imajo z odločbo pridobljen status, da delujejo v javnem interesu, so upravičenci do 0,5% dohodnine tudi vse ustanove (ne glede na to ali jim je pristojno ministrstvo izdalo posebno odločbo ali ne) ter vse nevladne organizacije, za katere že sam zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (npr. gasilska društva, lovske družine, ki so nosilke koncesije, društva, ki izvajajo naloge varstva pred nesrečami, itd.). Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena Zakona o dohodnini.

Društva s statusom delovanja v javnem interesu imajo še dodatne ugodnosti:

  • Status društva v javnem interesu se kot merilo upošteva pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril. (36. člen Zakona o društvih – ZDru-1)

Za organizacije v javnem interesu na področju kulture veljajo tudi ugodnosti na podlagi 74., 75. in eventualno 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo:

  • Ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti lahko da javno kulturno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo drugim pravnim osebam, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte na podlagi javnega razpisa s pogodbo.
  • Javna kulturna infrastruktura se lahko odda v upravljanje oziroma v uporabo organizaciji, ki deluje v javnem interesu po 80. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, brez javnega razpisa. Javna kulturna infrastruktura se daje v upravljanje ali uporabo izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja.
  • Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na posameznem področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa mu niso zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega financiranja niti ni dobil v upravljanje ali uporabo javne kulturne infrastrukture, lahko država oziroma lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja.

‹ nazaj