Regijski NVO center

e-Knjižnica

Ustanove

sobota, 1.1.2011

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev namena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promociji.

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi. Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (s sprejemom notarskega zapisa akta o ustanovitvi) ali s pravnim poslom za primer smrti (notarski zapis oporoke). Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog teh koristnikov ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

OBVEZNI DOKUMENTI

  • Akt o ustanovitvi
  • Statut
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Izjava o varnosti
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (če je ustanova izvajalec zdravstvenih storitev, če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti)

PRIPOROČJIVI DOKUMENTI

  • Pravilnik o delovnih razmerijh (več zaposlenih)
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest (več kot 10 zaposlenih)
  • Poslovnik o delu organov ustanove

Vzorčni primerki dokumentov

Povezave

Zakon o ustanovah »

‹ nazaj