Regijski NVO center

e-Knjižnica

Kako ukiniti zavod ali prenesti lastništvo?

sreda, 7.3.2012

Objavljamo pravni nasvet o potrebnih postopkih prenehanja zasebnega zavoda in postopku zamenjave ustanovitelja zavoda. 

1. Prenehanje zavoda

 - Ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda v katerem odloči, da naj zavod preneha obstajati, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje njegove dejavnosti. Ustanovitelj sprejmejo še sklep o likvidaciji, kje določijo rok za prijavo terjatev upnikov in določijo likvidacijskega upravitelja (to je lahko on ali tretja oseba).

 - Likvidacijski upravitelj na okrožno sodišče, kjer ima zavod sedež, prijavi postopek pričetka likvidacije, spremeni ime zavoda (doda oznako »v likvidaciji«) in na sodišču shrani svoj podpis. Likvidacijski upravitelj mora dati tudi pisno izjavo, da bo vestno in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo.

 - Likvidacijski upravitelj objavi v Uradnem listu poziv upnikom, da prijavijo njegove terjatve (strošek cca. 40 EUR).

 - Likvidacijski upravitelj dokonča morebitne tekoče posla zavoda, izterja terjatve, poplača upnike, unovči morebitno preostalo premoženje in sestavi začetni likvidacijski obračun (bilanco stanja).

 - Likvidacijski upravitelj sestavi predlog poročila o razdelitvi premoženja zavoda (če ta seveda obstaja), o čemer odločijo ustanovitelj. Na podlagi sklepa ustanovitelja se premoženje nato razdeli.

 - Likvidacijski upravitelj pripravi končni likvidacijski obračun (finančno poročilo/bilanco o postopku likvidacije) in sodišču predlaga izbris zavoda iz registra.

 - Likvidacijski upravitelj ustanovitelju izroči poslovne knjige zavode, ki jih mora ta hraniti.

Omenjeni postopek temelji na pravilih Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1. Ta sicer ureja postopek likvidacije za gospodarske družbe (d.o.o., d.d. in druge) in za zavode izrecno ne velja, vendar pa je hkrati to tudi edini veljavni predpis, ki ga je v konkretnem primeru sploh možno sploh uporabiti. Posledično tudi v praksi sodišča vodijo postopek zaprtje (likvidacije) zavoda po določbah ZGD-1, saj je to edina (analogna) ureditev, ki jo sploh lahko uporabijo.

2. Sprememba ustanovitelja zavoda

 - Sedanji ustanovitelj z »novim« ustanoviteljem sklene pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz naslova ustanoviteljstva zavoda, s katero prenese nanj vse pravice, ki jih ima kot ustanovitelj

 - »Novi« ustanovitelj sprejeme čistopis akta o ustanovitvi, v katerem navede sebe kot edinega ustanovitelja

 - Zavod sodišču predloži predlog za vpis sprememb v sodni register.

 V postopku vpisa spremembe ustanovitelja je možno spremeniti tudi ime, sedež ali zastopnika (direktorja) zavoda.

Dokumenti

‹ nazaj