Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva

torek, 3.12.2013

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za javni interes na področju socialnega varstva, da je pretežni del dejavnosti društva na področju socialnega varstva, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- izpolnjen obrazec (ki je priložen v priponki)

- potrebna dokazila (ki so natančno določena na spletni strani).


Društvu se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

- da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,

- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,

- da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,

- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,

- da ima izdelane programe bodočega delovanja

- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

Več informacij o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva dobite na tej povezavi.

Dokumenti

‹ nazaj