Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev javnega interesa na področju kulture

torek, 17.12.2013

Za pridobitev statusa v javnem interesu na področju kulture je treba vložiti:

- pisno vlogo (v vlogi je treba navesti, da prosite za javni interes na področju kulture; da je pretežni del dejavnosti društva na področju kulture; cilje delovanja društva; na kakšen način deluje društvo; ali izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja; ali prireja kakšne prireditve; kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). Na koncu navedete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- izpolnjen obrazec (ki je priložen v priponki)

- potrebna dokazila (ki so natančno določena na spletni strani).


Status v javnem interesu na področju kulture lahko pridobijo društva oziroma druge pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da njeni ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,

- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,

- da je registrirana in deluje na področju kulture najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,

- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljala za opravljanje te dejavnosti in je redno izvajala programe, projekte ali druge dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju kulture,

- da ima izdelane programe prihodnjega delovanja,

- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, ki se jih ugotavlja na podlagi 5. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS, št. 102/12).

Več informacij o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju socialnega varstva dobite na tej povezavi.

 

 

Dokumenti

‹ nazaj