Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Območno združenje RK Novo mesto

Območno združenje RK Novo mesto je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Delujemo v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, ženevskimi konvencijami, Statutom Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Statutom Rdečega križa Slovenije - zveze združenj in Statutom Območnega združenja RK Novo mesto.

Od drugih nevladnih organizacij se RK razlikuje po tem, da ima edina svoj zakon, ki ga ima, ker ima javna pooblastila. Torej opravlja za državo pomembne dejavnosti in jih lahko opravlja izključno RK. Gre za področja: krvodajalstva, izobraževanj prve pomoči, nudenje pomoči v naravnih nesrečah in vojni, oskrba ljudi v primeru izrednih razmer in sodelovanje v sistemu Civilne zaščite.

Območno združenje RK Novo mesto združuje cca. 13.000 članov v 35 krajevnih organizacijah, kjer deluje 478 prostovoljcev in 157 mladih prostovoljcev.

Področja dela JAVNIH POOBLASTIL:

KRVODAJALSTVO – organiziranje 148 krvodajalskih akcij na Centru za transfuzijsko dejavnost NM in na terenu, motiviranje zadostnega števila krvodajalcev za redne krvodajalske odvzeme krvi, pridobiva nove darovalce krvi, izobražuje in osvešča krvodajalce.

DAROVANJE ORGANOV IN TKIV PO SMRTI – z opredelitvijo za darovanje v času življenja lahko posameznik postane darovalec organov in tkiv po smrti. OZRK NM ima pooblastilo, da edino v regiji lahko pobira izjave ljudi, organizira izobraževanje, osvešča ljudi in sodeluje na področju informiranja javnosti o navedeni dejavnosti.

PRVA POMOČ, ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER NASTANITVENA ENOTA RK NOVO MESTO

Prva pomoč – izvajanje predavanj in izpitov za voznike motornih vozil, tečajev za gospodarske družbe in usposabljanje ekip prve pomoči na tečaju za bolničarje.

Ekipe prve pomoči (PP) – ustanavljanje novih ekip, obnavljanje znanja, motiviranje za sodelovanje, sodelovanje na preverjanjih usposobljenosti ekip, vključevanje v delo ob elementarnih nesrečah (poplave). Do sedaj imam usposobljeni dve lastni ekipi PP, pridobivajo nove prostovoljce za sodelovanje v ekipah PP.

Nastanitvena enota RK Novo mesto – je ustanovljena za primere naravnih nesreč, skupaj z nastanitvenimi enotami v Ljubljani in Novi Gorici ter stacionarijem v Mariboru, smo usposobljeni in opremljeni za nastanitev 400 ogroženih oseb. V nastanitveni enoti sodeluje 22 prostovoljcev.

HUMANITARNE DEJAVNOSTI – HUMANITARNI CENTER

Sklad za pomoč ljudem v stiski - zbira sredstva za pomoč, ki so namenjena:

- socialno ogroženim družinam in posameznikom (prehrambeni paketi, finančne in materialne pomoči),

- socialno in zdravstveno ogroženim otrokom (letovanje na Debelem rtiču za 400 otrok),

- starejšim, bolnim in invalidom (obiski na domu, družabna srečanja, novoletna obdaritev, obiski jubilantov),

- dnevni center za brezdomce in socialno ogrožene (razdelilnica brezplačnih obrokov, javna kopalnica in pralnica),

- Romom (materialna pomoč, zdravstveno preventivna predavanja),

- prizadetim v elementarnih nesrečah in ljudem finančnih stiskah (zbiralne akcije, gradnja ali adaptacija bivalnih prostorov),

- osnovnošolcem in srednješolcem (nakup šolskih potrebščin, štipendiranje, prispevki za letovanje in šolo v naravi, socialni tabori, krožki RK).

Delitev materialne pomoči – redno mesečno socialno ogrožene družine in posamezniki prejemajo prehrambene pakete in pralni prašek, včasih pa še mleko in krompir. Delitev je vsako tretjo sredo v mesecu, v skladišču humanitarne pomoči.

Razdelilnica hrane – je odprta vsak delovnik, od 11.00 do 13.00, uporabniki pa lahko dobijo topel obrok in poskrbijo za lastno higieno. Uporabnike napoti CSD Novo mesto. Po potrebi jim pomagamo pri urejanju osebnih dokumentov, denarne socialne pomoči, dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Psihosocialna pomoč socialno ogroženim - namenjena je prejemnikom materialne pomoči RK. Za njih so organizirani različni tečaji, svetovanje in nudenje informacij, kako uveljavljati socialnovarstvene pravice, pomoč pri iskanju zaposlitve in izboljšanje življenjskih razmer nasploh. V razdelilnici hrane, kjer se dobi en topel obrok na dan, potekajo delavnice, razgovori in koristno preživljanje prostega časa.

Program za starejše krajane - izvaja se po krajevnih organizacijah RK, obsega obiskovanje starejših osamljenih ljudi na domu, po domovih starejših in drugih institucijah ob praznovanju jubilejev, srečanja starejših in novoletno obdaritev.

Tabor mladih prostovoljcev – obiskovanje in pomoč na domu s prostovoljnim delom, vsako leto na drugem območju.

Nega bolnika na domu - Zaradi staranja prebivalstva je vse več obolelih in tistih, ki potrebujejo nego na domu. Da bi domači (skrbniki) laže skrbeli za takšno osebo, morajo poznati temelje laične nege bolnika (starostnika) na domu. Zato smo pri OZRK Novo mesto organizirali tečaj Nega bolnika na domu.

Skupine za samopomoč in medgeneracijski centri – skupini za samopomoč pod vodstvom prostovoljk RK delujejo v Mirni Peči in Stopičah.

Postaja RK – v 12 KORK (Bršljin, Stopiče, Gabrje, Drska, Majde Šilc, Kandija Grm, Regrča vas, Šmihel, Šmarjeta, Šentjernej, Mali Slatnik, Prečna) delujejo postaje RK, ki organizirajo meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola v krvi. Skupaj s preventivno zdravstvenim delovanjem se lahko uporabniki pogovorijo tudi o potrebnih socialnih pomočeh. V vsaki postaji RK je večkrat letno zdravstveno-preventivo predavanje.

Letovanje otrok – vsako leto se organizira letovanje so socialno in zdravstveno ogrožene otroke na Debelem rtiču. V ta program so vključeni mladi prostovoljci, ki so vzgojitelji in skrbijo za pester program z otroki na letovanju.

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE – brezplačna tel. št. za starejše 080 9980

Dnevni center za starejše – vsak mesec objavimo program aktivnosti za starejše, ki se dogajajo vsak dan (krožki, predavanja, delavnice, Modra polica, …)

Prostovoljno delo za starejše – če se starejši počutijo osamljeni ali potrebujejo manjšo pomoč v gospodinjstvu, s prevozi ali družabništvo, jim posredujemo prostovoljca, ki ga enkrat ali večkrat na teden obiskuje in nudi pomoč. Prostovoljce za to delo usposabljamo in pridobi mentorja za pomoč pri njegovem delu.

KONTAKT:

OBMOČNO ZDRUŽENJE RK NOVO MESTO


Ulica Slavka Gruma 54a
8000 Novo mesto

Spletni strani: www.novomesto.ozrk.si
                         
www.pomoc-starejsim.si

 

‹ nazaj