Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Pobuda občinam v regiji Jugovzhodna Slovenija: Uvedba večletnega sofinanciranja programov nevladnih organizacij

ponedeljek, 13.4.2015

Večletno financiranje je velika podpora delovanju nevladnih organizacij, saj jim omogoča stabilnejše, kontinuirano in bolj kakovostno izvajanje programov. Projekti nevladnih organizacij, ki imajo zagotovljeno večletno financiranje iz evropskih in državnih virov in so kot družbeno koristni in potrebni prepoznani že s strani države oziroma evropskih sofinancerjev, bi morali imeti zagotovljeno večletno financiranje tudi s strani občine.

Na podlagi analiz sofinanciranja nevladnih organizacij na javnih razpisih ugotavljamo, večina občin v JV Sloveniji razpisuje zgolj enoletno sofinanciranje programov nevladnih organizacij. Tudi zaradi navedenega razloga je delovanje nevladnih organizacij oteženo predvsem zaradi negotovosti, ali bodo njihovi programi financirani tudi prihodnje leto. S triletnim financiranjem, ki ga predlagamo in je že del dobre prakse v nekaterih večjih občinah v Sloveniji in tudi v Mestni občini Novo mesto, bi bilo zagotovljeno stabilnejše delo in obstoj za družbo izredno pomembnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije.

Večletni način (so)financiranja projektov se poslužuje že več občin v Sloveniji, večletno (za obdobje petih let) financiranje projektov pa poznajo tudi ministrstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od 1998 na tak način sofinancira določene programe socialnega varstva. V letu 2014 so tako sofinancirali 100 projektov.

Pravna podlaga večletnega financiranja je v 51. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), ki določa, da lahko občina prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta in je v odloku, s katerim je sprejet občinski proračun, določila največji obseg obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko prevzame v tekočem letu. Mora pa te prevzete obveznosti potem vključiti v proračun tistega leta, v katerem zapadejo.

Tako lahko občina z izbranimi nevladnimi organizacijami preko javnega razpisa sklene večletno pogodbo o sofinanciranju. V njej določi, da je za tekoče leto višina sofinanciranja določena s sklepom o izboru programa – že znan znesek, lahko tudi odstotek celotne vrednosti projekta, za preostalo obdobje (vsako leto posebej) pa bo za izbran program zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo letne pogodbe ali pa z dodatkom k osnovni pogodbi, najkasneje v roku X dni po uveljavitvi proračuna za posamezno leto. Občina v pogodbi tudi določi, da bo sofinanciranje prihodnjih let po izračunih iz razpisa, a odvisno od možnosti proračuna za posamezno leto, od skupne ocene izvajalca programa, od pretekle porabe in samega finančnega načrta programa za posamezno leto. Večletno financiranje ni vezano na sprejetje več(dvo)letnega proračuna.

Tako sklenjena pogodba tudi za občino predstavlja večjo stabilnost za pripravljanje naslednjih proračunov, saj je znana ocena predvidenih izdatkov za posamezno področje. Pomeni pa tudi velik prihranek časa, saj gre pri enoletnih razpisih, ki se izvajajo vsako leto znova za veliko obremenitev občinske uprave, pri večletnem financiranju pa pomeni, da se le enkrat v obdobju financiranja pripravi in izvede razpis, nato pa vsako naslednje leto v obdobju sofinanciranja le pripravi letne pogodbe oziroma dodatke k pogodbi, glede na višino zneska določenega v proračunu. Smotrnost večletnega financiranja razpisov je tudi v tem, da se na določene razpise vsako letno znova prijavljajo deležniki s svojimi programi, ki kažejo na kontinuiranost in redno izvajanje dejavnosti. Tako jim je tudi omogočeno, da jim ni potrebno vsako leto pisati enakih oz. podobnih prijav, ampak le eno prijavo v obdobju.

PRIMER DOBRE PRAKSE

3 letni programi socialnega varstva za lajšanje stisk izključenih skupin v Mestni občini Novo mesto

Podpirajo se programi za preprečevanje nasilja, in zasvojenosti, programi za duševno zdrave in podporo bivanju invalidov, programi namenjeni otrokom in mladim s težavami v odraščanju, humanitarni programi in programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov.

Na razpis se prijavijo nevladne organizacije s triletnimi programi. Z upravičenci se sklene pogodba in nato vsako naslednje leto aneks k osnovni pogodbi. Višina sredstev sofinanciranja programov se za vsako leto določi glede na višino proračunskih sredstev.

Prednost večletnega financiranja programov je kontinuiteta delovanja, z okvirno znanimi sredstvi, ki se izplačujejo mesečno na podlagi zahtevkov. Gre za primer dobre prakse, ker imajo organizacije zaposlene strokovne delavce, ki jih financira pristojno ministrstvo in so iz občine pridobljena sredstva potrebna za redno delovanje organizacij. Občinska sredstva predstavljajo okvirno 20% vrednosti programov.

 Razpisna dokumentacija je v priponki spodaj.

Dokumenti

‹ nazaj