Regijski NVO center

Novice

Skupni manifest projekta Working Roma

petek, 15.12.2017

 

Projektni partnerji prihajajo iz Španije, Grčije, Portugalske, Slovenije, Malte, Italije, Romunije, Bolgarije in Velike Britanije.

Projektni partnerji so organizirali sedem srečanj z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS), ki so bile odgovorne za razvoj lokalnih kampanj ozaveščanja in širše mreže ključnih akterjev ter za pripravo ukrepov za boj proti diskriminaciji Romov in manjšinskih skupnosti.  LAS  so bile v vsaki državi sestavljene iz:

- pravnih strokovnjakov,
- predstavnikov NVO,
- strokovnjakov za zaposlovanje,
- strokovnjakov za socialne storitve,
- predstavnikov lokalne skupnosti.

Rezultat dela vseh Lokalnih akcijskih skupin (LAS)  je izdaja priporočil, ki so nastale ob obisku ekonomskih in socialnih deležnikov v vsaki regiji glede potreb in pogledov na romsko in manjšinsko integracijo na delovnem mestu v vsaki posamezni državi. Iz tega je nastal Manifest.

V Srednji in Jugovzhodni Evropi je večina Romov v aktivni delovni dobi brezposelna,  mnogi že dalj časa. Množično brezposelnost Romov se pripisuje skromni ponudbi na trgu dela in nesposobnosti Romov, da bi našli zaposlitev zaradi nizke stopnje izobrazbe.

To predstavlja dejansko oviro, ki znižujejo zaposljivost in izključuje številne Rome iz delovnega okolja. Obstaja pa še ena dimenzija, tj. diskriminacija, ki precej poslabšuje situacijo in povzroča sistematično izključevanje velikega števila Romov v delovno aktivni dobi iz zaposlovanja.

Partnerji pri projektu »Working Roma« se strinjajo, da mora imeti vstop na trg dela prednost pri promoviranju socialne integracije romske skupnosti.

Glavne smernice pri izvajanju projekta so bile:

- preprečevanje rasizma in ksenofobije na delovnem mestu; izobraževanje delodajalcev in širše družbe da je kulturno raznoliko okolje bogastvo, ob upoštevanju posebnih značilnosti romske populacije.

- promoviranje dostopa do poklicnega usposabljanja za vključitev ranljivih skupin na trg dela. S pomočjo usposabljanj zmanjšati neenakost položaja ranljivih skupin, ob upoštevanju posebnih značilnosti in potreb vsake države.


- Izboljšanje razumevanja vsakdanjika romske populacije in drugih ranljivih skupin z analizo značilnosti območij, kjer so gosto naseljeni; s prepoznavanjem rasizma in ksenofobije na delovnem mestu.

V vsaki državi so LAS formulirale vrsto zaključkov in priporočil za boljše vključevanje romske populacije v družbo in na trg dela.

Na voljo so splošna priporočila in posebni ukrepi za različne kategorije vključevanja.

 

ZAPOSLOVANJE IN TRG DELA

Potrebni so zaposlitveni programi; usposabljanje in ozaveščanje družin; usposabljanje za zaposlovanje, ki bi posamezniku omogočalo, da se financira s pomočjo zaposlitve ali pomočjo za usposabljanje.

 

PREDLOGI

- Programi, ki bodo prilagojeni njihovim potrebam in dajejo prednost tako podjetništvu kot dostopu do financ. Zlasti pa je nujna promocija programov in ukrepov, ki dajejo prednost samozaposlovanju pripadnikov romske skupnosti tako v tradicionalnih kot tudi v novih dejavnostih.

- Zagotavljanje finančne pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki zaposlujejo Rome, npr. z znižanjem davčnih obremenitev itd.

- Državna pomoč delodajalcem, ki zaposlujejo Rome na delovnih mestih z nižjo izobrazbo zlasti v povezavi s turizmom: izdelovanje spominkov, Skansen – odprti muzej (stari poklici, način življenja, romska kultura).

- NVO in država morajo nagrajevati in podpirati etnično prijazne delodajalce, tj. tiste delodajalce, ki odkrito podpirajo enakopravno obravnavo etnično različne populacije in to načelo z osebno prakso tudi dolgoročno izpolnjujejo.

- Vključevanje lokalnih oblasti in/ali regionalnih vlad v spodbujanje raznih oblik zaposlovanja (delo za določen čas, pripravništvo, družbeno koristno delo), ki posebej naslavljajo Rome.

- V času krize morata biti Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj vira financiranja socialne kohezije. Vlade morajo zagovarjati njihov pomen pri ukrepih, ki so namenjeni zmanjševanju revščine in izključenosti.

- Uvedba »zajamčenega dohodka« med usposabljanjem in zaposlitvijo, ki zagotavlja stalnost procesov usposabljanja in praks v podjetjih.

- Boj proti diskriminaciji in promoviranje sprejemanja različnosti na delovnem mestu.

- Diseminacijske kampanje za večji vpliv »pozitivnih sporočil« proti diskriminaciji, zlasti v razmerju do zaposlovanja.

- Usposabljanja in strategije ozaveščanja, v katere bi morale biti v celoti vključene lokalne skupnosti, podjetja in delavci.

- Boj proti diskriminaciji in pojavom kršenja temeljnih človekovih pravic ne bi smel temeljiti le defenzivnem pristopu, ampak bolj pozitivnem, v katerega bi bila aktivno vključena pravica romske populacije do usposabljanja in zaposlovanja kot tudi dostop do drugih pravic in polnopravnega državljanstva.

- Širjenje uspešnih zgodb pripadnikov romskih skupnosti za zgled socialne in delovne integracije.

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Nujno je delo z družino, kajti pogosto prihaja do tega, da se Romi, ki bi se želeli izobraževati, soočajo z odporom znotraj lastne družine, ki jih celo prisili, da izobraževanje opustijo in začnejo delati v njihovih tradicionalnih poklicih.

Tradicionalni izobraževalni programi niso dovolj uspešni, ker naslavljajo individualne probleme in ne upoštevajo družine in kulturne različnosti.

 

PREDLOGI

- Zagotavljanje ustrezne ponudbe privlačnega, dostopnega in kakovostnega izobraževanja ter usposabljanja na vseh ravneh. Posebni ukrepi in dejavna pomoč tistim, ki predčasno zapuščajo izobraževalni sistem.

- Programi in akcije za mladostnike in njihove družine, ki temeljijo na ozaveščanju. Pri usposabljanju šolskih promotorjev, usposabljanju romskih staršev, promoviranju prisotnosti staršev pri šolskem življenju in obšolskih dejavnostih bi sodelovale tudi izobraževalne organizacije in socialne službe.

- Ukrepi izobraževalnih institucij, ki bi vplivali: na izobraževalni program, usposabljanje učiteljev za individualno spremljanje in posebno tutorstvo ter primerne načine za spremljanje izobraževalnega procesa.

- Promoviranje privlačnosti poklicnega usposabljanja. Srednjeročno in dolgoročno pa zagotavljanje dostopa do rednega poklicnega usposabljanja mladim Romom; začenši z ukrepi, ki dajejo prednost njihovemu boljšemu dostopu do informacijskega in poklicnega svetovanja.

- Promoviranje učnih načrtov in sistemov, ki pomenijo korak naprej v prepoznavanju kvalifikacij, obenem pa tudi priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

- Digitalna pismenost Romov. To opismenjevanje ne bi smelo zajemati zgolj najmlajših (v šoli, na področju usposabljanja …), pač pa tudi odrasle, moške in ženske (v povezavi s splošno pismenostjo, poklicnim usposabljanjem itd.).

- Ukinitev socialne pomoči vsem romskim staršem, katerih otroci ne obiskujejo redno pouka v šoli; zagotavljanje dnevnih nadomestil za prisotnost, ki pokrivajo stroške prevoza in prehrane Romov pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

 

 

ROMSKE ŽENSKE

Naša prioriteta je zagotavljanje izboljšav na področju enakih možnosti za romske ženske pri dostopu do usposabljanj, prvega dela, obenem pa povečanje njihove stalne prisotnosti na trgu dela; izboljšanje njihovih delovnih pogojev in s tem trajnosti njihove socialne in delovne vključitve. Implementacija posebnih usposabljanj in zaposlovalnih akcij ter pozitivnih akcij »uskladitve delovnega in družinskega življenja«.

PREDLOGI

- Vključevanje romskih žensk v procesih odločanja.

- Implementacija ukrepov za promocijo mobilnosti pri dostopu do zaposlovanja, razbremenitev žensk, da se bodo lahko šolale, približevanje javnih storitev romskim ženskam, promoviranje ali implementacija prilagojenih storitev, spodbujanje sprejema v dnevno-varstvene centre, javne politike.

 

BIVALNE RAZMERE

V številnih državah so potrebni programi stanovanjske sheme za Rome.

 

PREDLOGI
- Pomoč romski skupnosti pri iskanju stanovanj in plačilu najemnin s podporo javnih oblasti.

- Vlade bi morale zagotoviti ustrezne prostore z aktivnostmi, kjer bi se Romi lahko izrazili, socializirali in informirali o novih orodjih, ki so na voljo za njihov razvoj.

- Razvoj političnih iniciativ, ki merijo na preseganje trenutne situacije nezadovoljstva in degradacije zaradi življenja v romskih naseljih.

- Zagotavljanje stanovanjskih shem za Rome znotraj lokalnih skupnosti in ne na oddaljenih področjih brez pravega socialnega življenja.

                                              

‹ nazaj