Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Novice

Status nevladne organizacije v javnem interesu

petek, 21.9.2018

Po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju: ZNOrg) je nevladna organizacija organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitna,
 • je neprofitna,
 • je neodvisna od drugih subjektov,
 • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Širšo razlago pogojev za nevladno organizacijo si lahko preberete tukaj.

Status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoje (v skladu z 4. odstavkom  6. člena ZNOrg):

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju za katerega status zaproša, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju za katerega zaproša in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti  za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju za katerega zaproša, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Ureditev položaja organizacij, ki že imajo status v javnem interesu na določenem področju
 

Za vsa društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah, tj. na dan 14. 4. 2018, imela podeljen status v javnem interesu na določenem področju, se šteje, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če pristojnemu ministrstvu najkasneje do 31. 3. 2019 posredujejo:

 • izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki jih za podelitev statusa nevladne organizacije določa ZNOrg,
 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na določenem področju v preteklih dveh koledarskih letih ,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti (za tekoče in naslednje koledarsko leto)
Za več informacij se obrnite na pristojna ministrstva.

‹ nazaj