Regijski NVO center

Novice

0,5% dohodnine za NVO

sreda, 22.12.2010

Vse davčne zavezance obveščamo, da lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine namenite eni izmed nevladnih organizacij, upravičenih do prejema takšne donacije. Če že plačujete dohodnino, namenite del tistim, ki so vam pri srcu.

V nadaljevanju sporočila lahko pogledate seznam upravičenih organizacij, dobite informacije o tem, kako lahko podarite 0,5 dohodnine, vključno s povezavami na vse potrebne obrazce in kontaktne podatke.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 - UPB6) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-062-03506-OB~P001-0000.PDF

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije 2010 dobite tukaj.

Primer izpolnjene Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije 2010 za Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, v okviru katerega deluje tudi Regijski NVO center. Če nas želite podpreti: list natisnete in vpišete svoje podatke ter ga na zahtevo za namenitev oddate kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, do 31.12.2010.


Seznam nevladnih organizacij (NVO - društev, zasebnih zavodov in ustanov) v regiji Jugovzhodna Slovenija (seznam vsebuje ime NVO, njen naslov in davčno številko).

1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV

1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE

DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO
CANKARJEVA ULICA 025, 8000 NOVO MESTO
62068261

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
GLAVNI TRG 011, 8000 NOVO MESTO
28658582

DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ
KOLODVORSKA CESTA 034, 8340 ČRNOMELJ
18007155

DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE
LJUBLJANSKA CESTA 008, 1330 KOČEVJE
82912769

DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA
MESTNI TRG 001, 8330 METLIKA
65999509

DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA
KNAFLJEV TRG 002, 1310 RIBNICA
27779335

DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE
GOLIEV TRG 005, 8210 TREBNJE
34524061

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE
IN POSAVJA ŠEGOVA ULICA 119, 8000 NOVO MESTO
26191024

DRUŠTVO POLŽEK - DRUŠTVO ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
KANDIJSKA CESTA 047, 8000 NOVO MESTO
28127579

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU BELE KRAJINE
KOLODVORSKA CESTA 034, 8340 ČRNOMELJ
57160945

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 010, 8000 NOVO MESTO
78341566

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU RIBNICA
ŠKRABČEV TRG 017, 1310 RIBNICA
31335462

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TREBNJE
STARI TRG 063, 8210 TREBNJE
30049750

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU KOČEVJE
KIDRIČEVA ULICA 004, 1330 KOČEVJE
78194091

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOLENJSKE
NOVI TRG 011, 8000 NOVO MESTO
45280541

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 010, 8000 NOVO MESTO
73567167

MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN NOVO MESTO
JAKČEVA ULICA 013, 8000 NOVO MESTO
18436803

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 032A, 8000 NOVO MESTO
54657822

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO
IRČA VAS 031, 8000 NOVO MESTO
85531901

1.6. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 023,8330 METLIKA
61144550

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 030, 8000 NOVO MESTO
39303632

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA IN KRIVIC ZA PODPORO ŽRTVAM NASILNIH DEJANJ
P. P. 345, 8000 NOVO MESTO
47139803

LIONS KLUB NOVO MESTO
GRAJSKA CESTA 2, 8222 OTOČEC
66829500

MALI PRINC - DRUŠTVO ZA DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU
CESARJEVA ULICA 027, 8000 NOVO MESTO
20943695

MEDNARODNO DRUŠTVO SVETI LOVRENC - SKUPNOST CENACOLO
ŠKOCJAN 46, 8275 ŠKOCJAN
62004387

1.8. USTANOVE S PODOČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV

"SKLAD DELA DOLENJSKE", USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
ROŠKA CESTA 064, 1330 KOČEVJE
17567572

"SKLAD DELA RIBNICA", USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
OPEKARSKA CESTA 045, 1310 RIBNICA
70890617

SKLAD DELA INLES, USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
KOLODVORSKA ULICA 022, 1310 RIBNICA
57658455

1.9. ZAVODI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV

MLADINSKI CENTER BIT
TRG SVOBODE 1, 8340 ČRNOMELJ
34224793

2. UPRAVIČENCI S PODROČJA GOSPODARSTVA

2.2. PODROČJE TURIZMA

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO KOSTEL
HRIB PRI FARI 006, 1336 KOSTEL
61761664

3. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV OB KOLPI IN LAHINJI
DRAGATUŠ 022, 8344 DRAGATUŠ
27997367

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SUHA KRAJINA
GRAJSKI TRG 026, 8360 ŽUŽEMBERK
87664291

DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO DINAMIČNO GOSPODARJENJE AJDA DOLENJSKA
VINJI VRH 5A, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
79287379

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KOČEVJE
KIDRIČEVA ULICA 014,1330 KOČEVJE
56790635

KLUB ZA KONJSKI ŠPORT ŠENTJERNEJ
GRBE 004, 8310 ŠENTJERNEJ
67070035

LOVSKA DRUŽINA ADLEŠIČI
ADLEŠIČI 040, 8341 ADLEŠIČI
73509400

LOVSKA DRUŽINA BANJA LOKA - KOSTEL
BANJA LOKA 002, 1336 KOSTEL
51159104

LOVSKA DRUŽINA BRUSNICE
VELIKE BRUSNICE 099A, 8321 BRUSNICE
90112644

LOVSKA DRUŽINA BUČKA
BUČKA 002, 8276 BUČKA
85371840

LOVSKA DRUŽINA ČRNOMELJ
ULICA NA UTRDBAH 024, 8340 ČRNOMELJ
11125853

LOVSKA DRUŽINA DOBRNIČ
RDEČI KAL 029, 8211 DOBRNIČ
47575921

LOVSKA DRUŽINA DRAGATUŠ
TANČA GORA 060, 8343 DRAGATUŠ
52975509

LOVSKA DRUŽINA GORJANCI
PETELINJEK 012, 8000 NOVO MESTO
46970401

LOVSKA DRUŽINA GRADAC
PODZEMELJ 035, 8332 GRADAC
45721173

LOVSKA DRUŽINA KOČEVJE
MAHOVNIK 090, 1330 KOČEVJE
23082275

LOVSKA DRUŽINA LOKA
BISTRICA 004, 8340 ČRNOMELJ
81579225

LOVSKA DRUŽINA MALA GORA
ŽELJNE 086, 1330 KOČEVJE
20644493

LOVSKA DRUŽINA MOKRONOG
PRELOGE 020, 8230 MOKRONOG
53100271

LOVSKA DRUŽINA NOVO MESTO
NA TRATAH 007, 8000 NOVO MESTO
86412035

LOVSKA DRUŽINA OREHOVICA
CEROV LOG 151, 8310 ŠENTJERNEJ
56789220

LOVSKA DRUŽINA OSILNICA
RIBJEK 017, 1337 OSILNICA
87397714

LOVSKA DRUŽINA OTOČEC
VRH PRI PAHI 019, 8222 OTOČEC
32855362

LOVSKA DRUŽINA PADEŽ
SEIDLOVA CESTA 022, 8000 NOVO MESTO
49586815

LOVSKA DRUŽINA PLEŠIVICA
GRAJSKI TRG 029, 8360 ŽUŽEMBERK
51545870

LOVSKA DRUŽINA PREDGRAD
PREDGRAD 029, 8342 STARI TRG OB KOLPI
99143607

LOVSKA DRUŽINA RIBNICA
OPEKARSKA CESTA 004, 1310 RIBNICA
40702839

LOVSKA DRUŽINA SINJI VRH
SINJI VRH 001, 8344 VINICA
12297143

LOVSKA DRUŽINA SMUK - SEMIČ
SMUŠKA CESTA 159, 8333 SEMIČ
72431717

LOVSKA DRUŽINA SODRAŽICA
PODGORSKA CESTA 021, 1317 SODRAŽICA
83214879

LOVSKA DRUŽINA SUHOR
SELA PRI JUGORJU 014, 8331 SUHOR
87776421

LOVSKA DRUŽINA ŠENTJERNEJ
GORENJA BREZOVICA 053, 8310 ŠENTJERNEJ
49199757

LOVSKA DRUŽINA ŠENTRUPERT
RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU 018, 8232 ŠENTRUPERT
95896015

LOVSKA DRUŽINA ŠKOCJAN
ŠKOCJAN 035, 8275 ŠKOCJAN
95493182

LOVSKA DRUŽINA TOPLICE
DOBINDOL 070, 8323 URŠNA SELA
30703280

LOVSKA DRUŽINA TREBELNO
TREBELNO 041, 8231 TREBELNO
21949620

LOVSKA DRUŽINA TREBNJE
VRHTREBNJE 021, 8210 TREBNJE
94969965

LOVSKA DRUŽINA VELIKI GABER
VELIKI GABER 097, 8213 VELIKI GABER
36708461

LOVSKA DRUŽINA VINICA
PODKLANEC 035, 8344 VINICA
81772211

RIBIŠKA DRUŽINA ČRNOMELJ
ULICA 21. OKTOBRA 010, 8340 ČRNOMELJ
57855692

RIBIŠKA DRUŽINA KOČEVJE
REŠKA CESTA 005A, 1330 KOČEVJE
16181182

RIBIŠKA DRUŽINA METLIKA
NASELJE BORISA KIDRIČA 002, 8330 METLIKA
38136449

RIBIŠKA DRUŽINA NOVO MESTO
SEIDLOVA CESTA 008, 8000 NOVO MESTO
71699023

RIBIŠKA DRUŽINA RIBNICA
KNAFLJEV TRG 002, 1310 RIBNICA
85730645

ZVEZA KLUBOV GOJITELJEV ŠPORTNIH GOLOBOV PISMONOŠ SLOVENIJE
KOŠTIALOVA ULICA 020, 8000 NOVO MESTO
98390783

4. UPRAVIČENCI S PODROČJA KULTURE

ZAVOD LOKALPATRIOT MLADINSKI KLUB DNŠ
DILANČEVA 1, 8000 NOVO MESTO
63220091

4.1.5. PODROČJE KNJIGE

ZALOŽBA GOGA
GLAVNI TRG 006, 8000 NOVO MESTO
23830557

6. UPRAVIČENCI S PODROČJA OBRAMBE TER ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

6.1. GASILCI

GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ
BELOKRANJSKA CESTA 010, 8340 ČRNOMELJ
69821780

GASILSKA ZVEZA KOČEVJE
ROŠKA CESTA 010, 1330 KOČEVJE
95689583

GASILSKA ZVEZA LOŠKI POTOK
HRIB-LOŠKI POTOK 017, 1318 LOŠKI POTOK
37802259

GASILSKA ZVEZA METLIKA
ČRNOMALJSKA CESTA 003, 8330 METLIKA
31068464

GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO
SEIDLOVA CESTA 029, 8000 NOVO MESTO
62710818

GASILSKA ZVEZA RIBNICA
MERHARJEVA ULICA 001, 1310 RIBNICA
10972854

GASILSKA ZVEZA SEMIČ
ČRNOMALJSKA CESTA 003, 8333 SEMIČ
23887087

GASILSKA ZVEZA ŠENTJERNEJ
TRG GORJANSKEGA BATALJONA 008, 8310 ŠENTJERNEJ
22134999

GASILSKA ZVEZA TREBNJE
RIMSKA CESTA 033, 8210 TREBNJE
53922751

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ADLEŠIČI
ADLEŠIČI 013B, 8341 ADLEŠIČI
40572951

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BELA CERKEV
BELA CERKEV 019, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
81972130

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOJANCI
BOJANCI 001, 8344 VINICA
39674215

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOŽAKOVO
BOŽAKOVO 024, 8330 METLIKA
96166703

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRUSNICE
VELIKE BRUSNICE 006, 8321 BRUSNICE
33662975

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUČKA
BUČKA 031A, 8276 BUČKA
17264375

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUKOVICA
BUKOVICA 010, 1310 RIBNICA
19345232

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUTORAJ
BUTORAJ 029, 8340 ČRNOMELJ
51877104

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKVIŠČE
CERKVIŠČE 025B, 8332 GRADAC
33057044

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CEROV LOG
CEROV LOG 001A, 8310 ŠENTJERNEJ
26776537

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČREŠNJEVEC
CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU 004, 8333SEMIČ
95461558

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRMOŠNJICE
ČRMOŠNJICE 024, 8333 SEMIČ
29920515

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ
BELOKRANJSKA CESTA 010, 8340 ČRNOMELJ
84265841

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBINDOL
DOBINDOL 008, 8323 URŠNA SELA
35817038

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBLIČE
DOBLIČE 022, 8340 ČRNOMELJ
57903689

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRAVA
DOBRAVA PRI ŠKOCJANU 059, 8275 ŠKOCJAN
29528399

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRAVICE
KRIVOGLAVICE 010, 8332 GRADAC
96066431

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNIČ
DOBRNIČ 006, 8211 DOBRNIČ
34194606

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL. STRAŽA
NOVOMEŠKA CESTA 001, 8351 STRAŽA
53202872

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE
DOLENJE DOLE 023, 8275 ŠKOCJAN
45325022

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJA STARA VAS
DOLENJA STARA VAS 042, 8310 ŠENTJERNEJ
22048758

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJI LAZI
DOLENJI LAZI 013, 1310 RIBNICA
76289451

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE
ULICA MAKSA HENIGMANA 033, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
31587453

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLGA VAS
KOČEVSKA CESTA 030, 1330 KOČEVJE
89033116

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLŽ
LIPNICA 005, 8000 NOVO MESTO
99250071

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRAGATUŠ
DRAGATUŠ 019, 8343 DRAGATUŠ
71129448

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRAŠIČI
DRAŠIČI 035, 8330 METLIKA
77895797

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBODOL
GORENJI GLOBODOL 038, 8216 MIRNA PEČ
28693175

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORA
PETRINCI 013A, 1317 SODRAŽICA
15840611

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJE
VRHPOLJE GORENJE VRHPOLJE 086, 8310
ŠENTJERNEJ
65939913

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORIČA VAS
GORIČA VAS 068A, 1310 RIBNICA
91895391

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRABROVEC
GRABROVEC 003B, 8330 METLIKA
19221207

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRADAC
GRADAC 142, 8332 GRADAC
95114432

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRADNIK
PRAPROČE 002, 8333 SEMIČ
42059879

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRIBLJE
GRIBLJE 035B, 8332 GRADAC
34556036

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRMOVLJE
GRMOVLJE 028, 8275 ŠKOCJAN
11027339

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROBLJE
GROBLJE PRI PREKOPI 036, 8310 ŠENTJERNEJ
22528598

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HMELJČIČ
HMELJČIČ 007, 8216 MIRNA PEČ
28513746

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRAST PERUDINA
HRAST PRI VINICI 018, 8344 VINICA
24747831

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRIB
HRIB-LOŠKI POTOK 014, 1318 LOŠKI POTOK
47997583

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JABLAN
JABLAN 020, 8216 MIRNA PEČ
66655170

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JUGORJE
JUGORJE PRI METLIKI 005, 8331 SUHOR
66867304

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JURJEVICA
JURJEVICA 037A, 1310 RIBNICA
78051673

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMENCE
DOLENJE KAMENCE 003, 8000 NOVO MESTO
31007538

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLINJA VAS
KLINJA VAS 046, 1330 KOČEVJE
66626102

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOČEVJE
ROŠKA CESTA 010, 1330 KOČEVJE
24629553

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOČEVSKA REKA
ŠTALCERJI 010A, 1338 KOČEVSKA REKA
12693588

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOPRIVNIK
KOPRIVNIK 031, 1330 KOČEVJE
60929260

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOT-BREZJE
SPODNJE GORENJCE 032, 8333 SEMIČ
51814072

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRASINEC
KRASINEC 003B, 8332 GRADAC
32070390

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVSKA VAS
KRIŽEVSKA VAS 002A, 8330 METLIKA
62512617

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽI PRI ŽUŽEMBERKU
VRH PRI KRIŽU 017, 8360 ŽUŽEMBERK
97103918

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRVAVČJI VRH
KRVAVČJI VRH 011, 8333 SEMIČ
62078224

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LAKOVNICE
GORENJE LAKOVNICE 018, 8000 NOVO MESTO
89627156

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIK KOČEVJE
NOVOMEŠKA CESTA 005, 1330 KOČEVJE
82824444

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIVOLD
LIVOLD 999, 1330 KOČEVJE
45952124

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOG PRI SELA ŠUMBERKU
LOG PRI ŽUŽEMBERKU 006, 8360 ŽUŽEMBERK
84851716

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKVICA
GORNJA LOKVICA 002A, 8330 METLIKA
50393138

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUKOVEK
LUKOVEK 052, 8210 TREBNJE
91543347

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAHAROVEC
DOLENJI MAHAROVEC 019, 8310 ŠENTJERNEJ
92123406

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAHOVNIK
MAHOVNIK 001, 1330 KOČEVJE
67235972

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MALI LOG
MALI LOG 009, 1318 LOŠKI POTOK
81738668

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MALI PODLJUBEN
MALI PODLJUBEN 020, 8000 NOVO MESTO
39540944

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAVERLEN
MAVRLEN 002A, 8340 ČRNOMELJ
43554067

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO METLIKA
ČRNOMALJSKA CESTA 003, 8330 METLIKA
30825113

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MIRNA
GLAVNA CESTA 006, 8233 MIRNA
85362883

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MIRNA PEČ
TRG 023, 8216 MIRNA PEČ
73383139

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOKRO POLJE
DOLENJE MOKRO POLJE 004, 8310 ŠENTJERNEJ
96684356

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOKRONOG
FLORIJANSKA CESTA 033, 8230 MOKRONOG
56019840

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVA
MORAVA 014A, 1338 KOČEVSKA REKA
97963127

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOZELJ
MOZELJ 004A, 1330 KOČEVJE
28285913

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEMŠKA VAS
NEMŠKA VAS 022, 1310 RIBNICA
90481224

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVO MESTO
SEIDLOVA CESTA 027, 8000 NOVO MESTO
31910190

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OBČINE
OBČINE 008, 8211 DOBRNIČ
33900337

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREHOVICA
OREHOVICA 057, 8310 ŠENTJERNEJ
77747194

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREŠJE
OREŠJE 017, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
47482672

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OSILNICA
OSILNICA 016, 1337 OSILNICA
18639844

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OSTROG
OSTROG 031, 8310 ŠENTJERNEJ
40587169

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTAVICE
OTAVICE 005, 1310 RIBNICA
13997505

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTOČEC
ŠENTPETER 001, 8222 OTOČEC
28557581

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETROVA VAS
MIHELJA VAS 004, 8340 ČRNOMELJ
77325982

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRADMEHOVO
PODGRAD 038, 8000 NOVO MESTO
46017372

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODTURN
PODTURN PRI DOL. TOPLICAH 012, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
47423200

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODZEMELJ
PODZEMELJ 016B, 8332 GRADAC
17532892

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PONIKVE
GORENJE PONIKVE 024, 8210 TREBNJE
19775431

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POTOV VRH-SLATNIK
KRIŽE 027, 8000 NOVO MESTO
38874083

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREČNA
PREČNA 012, 8000 NOVO MESTO
38618265

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREDGRAD
PREDGRAD 041, 8342 STARI TRG OB KOLPI
94970645

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRELESJE
PRELESJE 007, 8342 STARI TRG OB KOLPI
16401662

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRELOKA
PRELOKA 017, 8344 VINICA
47157704

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRIMOSTEK
PRIMOSTEK 001, 8332 GRADAC
28377591

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAČJE SELO
RAČJE SELO 020, 8210 TREBNJE
12770060

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVICA
RADOVICA 024B, 8330 METLIKA
86789961

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RATEŽ
RATEŽ 047, 8321 BRUSNICE
55337392

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO REBER
REBER 016, 8360 ŽUŽEMBERK
73049948

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RETJE
RETJE 011A, 1318 LOŠKI POTOK
69529523

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBNICA
MERHARJEVA ULICA 001, 1310 RIBNICA
56141394

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RODINE
RODINE 014A, 8340 ČRNOMELJ
56990847

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ROSALNICE
ROSALNICE 045, 8330 METLIKA
15573672

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ROŽIČ VRH
ROŽIČ VRH 007A, 8340 ČRNOMELJ
61316474

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ROŽNI DOL
ROŽNI DOL 005A, 8333 SEMIČ
37294580

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELA ŠUMBERK
SELA PRI ŠUMBERKU 032, 8360 ŽUŽEMBERK
65595220

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELO PRI MIRNI
SAJENICE 012, 8233 MIRNA
70157898

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEMIČ
ČRNOMALJSKA CESTA 003, 8333 SEMIČ
47619805

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SINJI VRH
SINJI VRH 001A, 8344 VINICA
82430535

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLAMNA VAS
SLAMNA VAS 008, 8330 METLIKA
41973941

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SMOLENJA VAS
SMOLENJA VAS 015E, 8000 NOVO MESTO
77809645

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SODRAŽICA
TRG 25. MAJA 005, 1317 SODRAŽICA
89626567

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOTESKA
SOTESKA 038, 8351 STRAŽA
33286523

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARA VASLOKA
GORENJA STARA VAS 021, 8310 ŠENTJERNEJ
85335681

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARI TRG OB KOLPI
STARI TRG OB KOLPI 037, 8342 STARI TRG OB KOLPI
46357912

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOPIČE
STOPIČE 003, 8322 STOPIČE
29527830

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STRANSKA VAS
PRAPROT 015, 8333 SEMIČ
11776439

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STRANSKA VAS
STRANSKA VAS 070, 8000 NOVO MESTO
98228455

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SUHOR
DOLNJI SUHOR PRI METLIKI 025, 8331 SUHOR
54193192

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SUŠJE
SUŠJE 002, 1310
RIBNICA 36468169

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETI KRIŽ
BELI GRIČ 017, 8230 MOKRONOG
54320976

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETI ROK
DOLENJE JESENICE 017, 8232 ŠENTRUPERT
72049901

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠALKA VAS
ŠALKA VAS 050B, 1330 KOČEVJE
16305566

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ
CESTA OKTOBRSKIH ŽRTEV 012, 8310 ŠENTJERNEJ
36936979

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTLOVRENC
ŠENTLOVRENC 007, 8212 VELIKA LOKA
45974314

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT
ŠENTRUPERT 018, 8232 ŠENTRUPERT
69059403

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEVNICA
ŠEVNICA 022, 8233 MIRNA
59922591


PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN
ŠKOCJAN 069, 8275 ŠKOCJAN
43218733

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARJETA
ŠMARJETA 066, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
15229491

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU
BAJČEVA ULICA 020, 8000 NOVO MESTO
80633935

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU 038, 8360 ŽUŽEMBERK
66726476

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTATENBERK
ORNUŠKA VAS 011, 8231 TREBELNO
20790058

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC
ŠTREKLJEVEC 001C, 8333 SEMIČ
13822284

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TALČJI VRH
OTOVEC 004A, 8340 ČRNOMELJ
14916568

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TANČA GORA
TANČA GORA 017B, 8343 DRAGATUŠ
46158901

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOMAŽJA VAS
TOMAŽJA VAS 035, 8275 ŠKOCJAN
58982051

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRAVNIK
TRAVNIK 038, 1318 LOŠKI POTOK
20297394

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBANJSKI VRH
TREBANJSKI VRH 001, 8212 VELIKA LOKA
91909988

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBELNO
TREBELNO 021, 8231 TREBELNO
72913371

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE
RIMSKA CESTA 033, 8210 TREBNJE
95108572

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRIBUČE
TRIBUČE 034A, 8340 ČRNOMELJ
80271421

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO UČAKOVCI - VUKOVCI
VUKOVCI 015, 8344 VINICA
60349450

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO URŠNA SELA
GASILSKA POT 005, 8323 URŠNA SELA
18800319

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAS-FARA
VAS 001, 1336 KOSTEL
51646129

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAVTA VAS
ULICA TALCEV 009, 8351 STRAŽA
77300688

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELIKA STRMICA
VELIKA STRMICA 016, 8231 TREBELNO
29657253

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELIKI GABER
VELIKI GABER 042, 8213 VELIKI GABER
38672219

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINICA
VINICA 044, 8344 VINICA
92593089

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINICE-ZAPOTOK
ZAPOTOK 003A, 1310 RIBNICA
42849462

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOLČJE NJIVE
VOLČJE NJIVE 017, 8233 MIRNA
68289863

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRANOVIČI
VRANOVIČI 017, 8332 GRADAC
38172186

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHE
GORENJI VRH PRI DOBRNIČU 002, 8211 DOBRNIČ
47575760

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHTREBNJE
VRHTREBNJE 024, 8210 TREBNJE
85587320

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZABUKOVJE
ZABUKOVJE 071, 8233 MIRNA
91330076

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU
ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU 046, 8213 VELIKI GABER
13449737

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGRAD
ZAGRAD 036, 8275 ŠKOCJAN
47305711

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAMOSTEC
ZAMOSTEC 008A, 1317 SODRAŽICA
43425640


PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAPUDJE
ZAPUDJE 004, 8343 DRAGATUŠ
57299145

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZBURE
ZBURE 029A, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE 92273882

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZILJE
ZILJE 037, 8344 VINICA
75775441

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽDINJA VAS
ŽDINJA VAS 014, 8000 NOVO MESTO
49805622

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIMARICEGLOBEL-
PODKLANEC ŽIMARICE 030, 1317 SODRAŽICA
52985873

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽUNIČI
ŽUNIČI 001A, 8341 ADLEŠIČI
53318544

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽUŽEMBERK
GRAJSKI TRG 042, 8360 ŽUŽEMBERK
64788997

PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO
ŠMARJEŠKA CESTA 006, 8000 NOVO MESTO
58602186

PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO NOVOLES STRAŽA
NA ŽAGO 006, 8351 STRAŽA
93631251

6.2. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ČRNOMELJ
KOLODVORSKA CESTA 034, 8340
ČRNOMELJ 45014566

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KOČEVJE
TRG ZBORA ODPOSLANCEV 010, 1330
KOČEVJE 69997241

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA METLIKA
ČRNOMALJSKA CESTA 003, 8330
METLIKA 24637858

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 030, 8000 NOVO
MESTO 22614508

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA RIBNICA
GORIČA VAS 011A, 1310 RIBNICA
46680209

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA TREBNJE
GUBČEVA CESTA 016, 8210 TREBNJE
45563519

6.3. DRUŠTVA IN ZVEZE

AEROKLUB NOVO MESTO
PREČNA 46, P.P. 9, 8000 NOVO MESTO
92979114

BELOKRANJSKI JAMARSKI KLUB ČRNOMELJ
NOVA LOKA 011, 8340 ČRNOMELJ
97086576

DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM RIBNICA
ŠKRABČEV TRG 005, 1310 RIBNICA
79537707

JAMARSKI KLUB NOVO MESTO
SEIDLOVA CESTA 029, 8000 NOVO MESTO
82533113

KLUB ZA PODVODNE AKTIVNOSTI NOVO MESTO
ŽUPANČIČEVO SPREHAJALIŠČE 001, 8000 NOVO MESTO
40106888

POTAPLJAŠKO DRUŠTVO PONIREK KOČEVJE
ULICA HEROJA MARINCLJA 002, 1330 KOČEVJE
70734330

7. UPRAVIČENCI S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA

DRUŠČINA POLHARJEV "POLH" NA DOLENJSKEM
PODSTENICE 007, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
33429456

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE, RAZISKOVANJE INTRAJNOSTNI RAZVOJ DINARIDOV DINARICUM
JURJEVICA 002A, 1310 RIBNICA
23215283

JAMARSKI KLUB NOVO MESTO
SEIDLOVA CESTA 29, 8000 NOVO MESTO
82533113

9. UPRAVIČENCI S PODROČJA PROMETA

DRUŠTVO MOTORISTI ZA MOTORISTE
NOVA ŠTIFTA 3, 1317 SODRAŽICA
10995978

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV TREBNJE
RIMSKA CESTA 033, 8210 TREBNJE
41033779

10. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINSKEGA DELA

10.1. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠOLSTVA

PETROV VRTEC
ŠENTPETER 26, 8222 OTOČEC OB KRKI
22367837

10.2. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠPORTA

ATLETSKI KLUB PORTOVALD
MARKLJEVA ULICA 015, 8000 NOVO MESTO
86433105

ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO
TOPLIŠKA CESTA 004, 8000 NOVO MESTO
26550083

BALINARSKI KLUB SODRAŽICA
ZAVRTI 010, 1317 SODRAŽICA
17995299

KARATE KLUB TREBNJE
KIDRIČEVA ULICA 2, 8210 TREBNJE
97439517

KEGLJAŠKI KLUB TREBNJE
LEVSTIKOVA ULICA 014, 8210 TREBNJE
30720125

KOŠARKARSKI KLUB KRKA - TELEKOM
ŠEGOVA ULICA 112, 8000 NOVO MESTO
40912876

NOGOMETNI KLUB KRKA
TOPLIŠKA CESTA 004, 8000 NOVO MESTO
88238741

PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA
CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 023, 8330 METLIKA
12645826

PLANINSKO DRUŠTVO NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 010, 8000 NOVO MESTO
40914917

PLANINSKO DRUŠTVO POLET ŠENTRUPERT
ŠENTRUPERT 124, 8232 ŠENTRUPERT
92279465

PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE
GUBČEVA CESTA 999, 8210 TREBNJE
79579647

PLAVALNI KLUB RIBNICA
MAJNIKOVA ULICA 002, 1310 RIBNICA
14773180

PLESNI KLUB NOVO MESTO
CANKARJEVA ULICA 009, 8000 NOVO MESTO
91636396

RAFTING KLUB GIMPEX STRAŽA
STARA CESTA 001, 8351 STRAŽA
99469120

ROKOMETNI KLUB TRIMO TREBNJE
PRIJATELJEVA CESTA 012, 8210 TREBNJE
88767175

SMUČARSKO DRUŠTVO KRKA ROG NOVO MESTO
ŽUPANČIČEVO SPREHAJALIŠČE 001, 8000 NOVO MESTO
25131460

STRELSKI KLUB MORIS
KOČEVSKA REKA 009, 1338 KOČEVSKA REKA
94888698

STRELSKI KLUB RIBNICA
BREŽE 002B, 1310 RIBNICA
41640659

ŠAHOVSKO DRUŠTVO NOVO MESTO
AVŠIČEVA ULICA 016, 8000 NOVO MESTO
58981209

ŠPORTNO DRUŠTVO BUSHIDO
KRKA 003A, 8000 NOVO MESTO
14241854

ŠPORTNO DRUŠTVO METLIKA
CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 23, 8330 METLIKA
59103345

ŠPORTNO DRUŠTVO NINJA
MAJER 005, 8340 ČRNOMELJ
82984247

TENIŠKI KLUB PORTOVALD
ŠEGOVA ULICA 106, 8000 NOVO MESTO
91948029

ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KOČEVJE
PODGORSKA ULICA 011, 1330 KOČEVJE
31181163

ŽENSKI ROKOMRTNI KLUB KRKA NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 010, 8000 NOVO MESTO
61510165

10.3. UPRAVIČENCI S PODROČJA MLADINSKEGA DELA

KLUB MLADIH KOČEVJE
KIDRIČEVA ULICA 004, 1330 KOČEVJE
15506258

KUD PLAC METLIKA
CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 023, 8330 METLIKA
86417525

MLADINSKI SVET BELE KRAJINE
PARTIZANSKI TRG 009, 8330 METLIKA
10550895

MLADINSKI SVET NOVO MESTO
PREŠERNOV TRG 006, 8000 NOVO MESTO
30164915

10.4. USTANOVE S PODROČJA ŠOLSTVA IN ŠPORTA

USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE SOCIALNO ŠIBKIH OTROK KS LOŠKI POTOK
HRIB-LOŠKI POTOK 017, 1318 LOŠKI POTOK
93816529

12. UPRAVIČENCI S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE

12.1. USTANOVE S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE

USTANOVA PATRA STANISLAVA ŠKRABCA
HROVAČA 042, 1310 RIBNICA
84121882

13. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA

DOLENJSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU
ROZMANOVA ULICA 030, 8000 NOVO MESTO
66384087

DRUŠTVO DIABETIKOV KOČEVJE
ROŠKA CESTA 018, 1330 KOČEVJE
70069255

DRUŠTVO DIABETIKOV NOVO MESTO
ROZMANOVA ULICA 010, 8000 NOVO MESTO
50581651

DRUŠTVO DIABETIKOV RIBNICA
VRTNARSKA CESTA 001, 1310 RIBNICA
82727252

DRUŠTVO KRONIČNIH LEDVIČNIH BOLNIKOV DOLENJSKE NOVO MESTO
ŠMIHELSKA CESTA 001, 8000 NOVO MESTO
91736986

HUMANITARNO DRUŠTVO TAJA
GORENJE MEDVEDJE SELO 002, 8210 TREBNJE
46479856

Celoten seznam upravičencev do donacij za leto 2010 dobite tukaj.

‹ nazaj