Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Novosti predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih

torek, 8.3.2011

Vlada Republike Slovenije je na 123. seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Novosti Zakona o društvih

Podatki o društvih oziroma podružnicah tujih društev se vpisujejo v Centralni register društev. V register društev se vpisujejo vsi pravno pomembni podatki o društvu (ime, sedež, naslov, matična številka, datum ustanovitve, datum registracije, zakoniti zastopnik ...), ki se dnevno posredujejo tudi AJPES-u za vpis teh podatkov v Poslovni register Slovenije. S spremembo zakona društvom ne bo treba več pošiljati dodatnih podatkov AJPES-u, saj se bodo ti podatki prevzemali iz Centralnega registra društev.

Na podlagi spremembe zakona bo dana tudi podlaga za vpis skrajšanega imena društva in dodatnega zastopnika v register društev ter podlaga za ustanavljanje podružnic društva.

Veljavni zakon o društvih določa, da lahko vsakdo postane član društva pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu. Analiza stanja, ki jo je med društvi in zvezami društev opravil CNVOS, je pokazala na nejasnost te določbe. Iz določbe namreč ni razvidno, da si društvo lahko samo določi tudi pogoje za delovanje v društvu, zato je navedena določba natančneje opredeljena.

Glede podeljevanja statusa društva v javnem interesu zakon določa splošne pogoje, ki jih mora društvo izpolnjevati, s posebnim predpisom pa se lahko že sedaj določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa. Eden izmed splošnih pogojev za podelitev statusa društva v javnem interesu je, da mora društvo izkazati pomembnejše dosežke svojega delovanja. Navedeni pogoj pa ministrstva, ki podeljujejo status društva v javnem interesu, presojajo različno, na kar je opozoril CVNOS. S spremembo zakona bo pristojnim ministrstvom dana pravna podlaga za sprejem pravilnikov, v katerih bodo kriterije za ugotavljanje pomembnejših dosežkov delovanja društva podrobneje določili.

Prav tako je cilj predloga zakona določiti javno objavo letnih poročil društev. S predlagano spremembo zakona se nadzor nad izvajanjem določbe, ki se nanaša na izvajanje dejavnosti oziroma nalog društva, opredeljenih v temeljnem aktu, prenaša na Tržni inšpektorat Republilke Slovenije.

Nerešena vprašanja

Čeprav so bila mnenja in predlogi CNVOS in drugih nevladnih organizacij do določene mere upoštevana, še vedno ostaja nerešeno vprašanje praga za revizijo. Z Ministrstvom za notranje zadeve smo namreč uskladili dvig praga za revizijo na enako višino, kot to velja za gospodarske družbe, s čimer bi se končno prenehalo diskriminirati društva. Določba je bila nato kljub dogovoru na zahtevo Ministrstva za finance v zadnjem trenutku umaknjena iz predloga novele, Ministrstvo za notranje zadeve pa je ignoriralo vse pozive za oblikovanje kompromisne rešitve.

‹ nazaj