Regijski NVO center

2. razpis Sklada NVO v Sloveniji v okviru finančnih mehanizmov EEA in Norveške

V okviru sklada za NVO v Sloveniji bodo podprti projekti, ki zasledujejo cilje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, spodbujajo ekonomsko in socialno kohezijo, so skladni z usmeritvami EU ter se nanašajo na eno izmed štirih prednostnih področij razpisa: varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja (promocija energetske učinkovitosti, zmanjševanje onesnaženja in rabe fosilnih goriv, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, promocija javnega prometa, ohranjanje in učinkovito upravljanje naravnih virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, izobraževanje za trajnostni razvoj, ...); ohranjanje evropske kulturne dediščine (zaščita dediščine in koristna raba, spodbujanje sodelovanja pri ohranjanju kulturne dediščine, ...); razvoj človeških virov (spodbujanje socialnega vključevanja skupin s posebnimi potrebami, spodbujanje enakosti med spoloma, spodbujanje demokratičnih procesov, promocija dobrega upravljanja, skrb za pravice žensk...); zdravstvo in otroško varstvo (promocija sodelovanja, izobraževanja in usposabljanja na področju zdravja, izboljšanje pogojev za otroke s posebnimi potrebami, ...).

Upravičeni prijavitelji so: nevladne, neprofitne organizacije s sedežem v RS, ki delujejo na enem izmed štirih prednostnih področij, obravnavanih v razpisu.

Vrednost razpisa znaša 874.124,94 evra.

Iz sklada se financira do 90% upravičenih stroškov, medtem ko mora vrednost projekta znašati od 10.000 do 50.000 evrov.

‹ nazaj