Regijski NVO center

Javni razpis za sofinanciranje projektnih predlogov iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) za komponento čezmejnega sodelovanja

Operativni program vsebuje naslednje prednostne osi: ekonomski in socialni razvoj (razvoj turizma in podeželja, razvoj podjetništva, socialna integracija), trajnostno upravljanje naravnih virov (varstvo okolja, ohranjanje zavarovanih območij) in tehnična pomoč. Poleg tega pa zajema še horizontalne teme, kot so razvoj človeških virov in informacijska družba. Upravičena območja v Sloveniji so Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, JV Slovenija, Notranjsko-kraško in Obalno-kraška statistična regija, na Hrvaškem pa Medžimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovec, Primorsko-Goranska in Istra. Poleg tega se lahko izdatki, ki so nastali pri izvajanju projektov do 20 % zneska prispevka EU financirajo še v Osrednjeslovenski statistični regiji in mestu Zagreb.

Razpis objavlja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Upravičeni prijavitelji so neprofitne pravne osebe, ki izpolnjujejo tudi druge pogoje.

Delež sofinanciranja znaša do 85% upravičenih stroškov.

‹ nazaj