Regijski NVO center

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Predmet razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelji prijavijo prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.

Javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa.


Upravičeni prijavitelj:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Vir CNVOS.

‹ nazaj