Regijski NVO center

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2017

Predmet razpisa:
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d. in Delavska hranilnica d. d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja (Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dolpolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Upravičeni prijavitelj:
Na  razpis  se  lahko  prijavijo  mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom.
V  okvir  podjetja  po  tem  razpisu  sodijo  upravičenci,  ki  nimajo  več  kot  50  zaposlenih,  pa  tudi samozaposleni (nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).


Okvirna vrednost predvidenih sredstev:

skupni znesek pomoči, dodeljen »enotnemu podjetju«,ne sme preseči zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 
Rok prijave: 31.3.2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj