Regijski NVO center

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018–2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) v okviru  skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta v letih 2018-2020. Za podiplomske študente in podoktorande obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, bodo v letih 2018-2020 sofinancirani tudi daljši obiski.

Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni.

 

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Okvirna višina predvidenih sredstev: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 70.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 15. 2. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj