Regijski NVO center

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018–2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v letih 2018-2020 na spodaj  dogovorjenih področjih:
1.    Modra rast (Blue Growth);
2.    Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
3.    Fizika in astrofizika  (Physics and Astrophysics);
4.    Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety);
5.    Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so:
1. vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Okvirna višina predvidenih sredstev: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 165.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 15. 2. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj