Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2018

Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.

Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:skupna višina proračunskih sredstev v letu 2018 znaša 5.500,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE

Rok za oddajo predlogov: Prvi rok za oddajo vloge je 14. 02. 2018 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 15. 02. 2018), drugi rok za oddajo vlog je 14. 03. 2018 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 15. 03. 2018), tretji rok za oddajo vlog bo 16. 04. 2018 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 17. 04. 2018, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj