Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trebnje

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2018.
Sofinancirajo se:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
- Športna vzgoja predšolskih otrok
- Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Športna vzgoja mladine
- Športna dejavnost študentov
2. Kakovostni šport
3. Športna rekreacija
4. Šport invalidov
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
- Športne prireditve
- Športni objekti
- Delovanje občinske športne zveze in športnih društev

Upravičeni prijavitelji:
Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole;

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS; imajo sedež v občini, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje);
- izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki imajo sedež izven Občine Trebnje, če najmanj eno leto brez prekinitve izvajajo program na območju Občine Trebnje (v tem primeru se upošteva aktivnosti na območju občine in število članov iz Občine Trebnje);
- imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa;
- prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
53.350,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 16.04.2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj