Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TREBNJE V LETU 2018

Predmet razpisa:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, in sicer za izvedbo interesnih programov in za izvedbo programov,  usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
2. Kakovostni šport.
3. Športna rekreacija.
4. Šport invalidov.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer za:
- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
- Športne prireditve (sofinancirajo se neposredni materialni stroški organizacije prireditve)
- Športni objekti (sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oz. nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
- Delovanje občinske športne zveze in športnih društev (sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, ter delovanje športnih društev)

Upravičeni prijavitelji:
Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole;

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa - nacionalni program športa v RS;
- imajo sedež v občini, razen invalidskih društev oz. invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz občine Trebnje);
- izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki imajo sedež izven občine Trebnje, če najmanj eno leto brez prekinitve izvajajo program na območju občine Trebnje (v tem primeru se upošteva aktivnosti na območju občine in število članov iz občine Trebnje);
- imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa;
- prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov;
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
53.350,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 16.4.2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj