Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019–2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2020 na vseh znanstvenih področjih.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
- so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
- izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
- imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), kar  bo zagotavljalo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
100.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  13. 7. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj