Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis MGRT: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
- 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
- 201 Počitniški domovi in letovišča,
- 203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
- 204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Upravičeni prijavitelji:

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Prijavitelj je MSP, ki ni v javni lasti, ali fizična oseba, ki ima status samostojnega podjetnika. Prijavitelj ima na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj dvanajst mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019.

Rok za oddajo predlogov:  10. 8. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj