Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Erasmus+: ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja

Predmet razpisa:
S tem razpisom za zbiranje predlogov se bodo podprli projekti nadnacionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja. Vsaka vloga se mora nanašati na en splošni cilj in enega od posebnih ciljev, predlogi, ki ne bodo obravnavali teh ciljev, se ne bodo upoštevali.

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih dveh splošnih ciljev:
- razširjanje in/ali povečevanje dobrih praks na področju vključujočega učenja in spodbujanje skupnih vrednot, uvedenih zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni,
ali
- razvoj in izvajanje inovativnih metod in praks za pospeševanje vključujočega izobraževanja ter spodbujanje skupnih vrednot.

Predlogi se morajo nanašati na enega od naslednjih posebnih ciljev:
- izboljšanje pridobivanja socialnih in državljanskih kompetenc, spodbujanje znanja, razumevanja ter lastništvo vrednot in temeljnih pravic,
- spodbujanje vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter pospeševanje izobraževanja prikrajšanih učencev, vključno s podporo izobraževalnemu podpornemu osebju pri obravnavanju raznolikosti in okrepitvijo raznolikosti med izobraževalnim osebjem,
- krepitev kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti med učenci, starši in pedagoškim osebjem,
- podpiranje vključevanja novo prispelih migrantov v kakovostno izobraževanje, vključno z ocenjevanjem znanja in potrjevanjem predhodnega učenja,
- razvijanje digitalnih spretnosti in kompetenc digitalno izključenih skupin (vključno s starejšimi, migranti in mladimi iz prikrajšanih okolij) na podlagi partnerstva med šolami, podjetji in neformalnih sektorjem, vključno z javnimi knjižnicami.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni vlagatelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije, civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav, vključenih v program: 28 držav članic Evropske unije, države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, države kandidatke EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija in Srbija.

Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program. Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
10 000 000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  26. 2. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj