Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2019, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
- preprečevanje nasilja:
- zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti)
- duševno zdravje
- brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine)
- otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju
- starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju
- podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov
- socialno vključevanje Romov
- druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 - socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju družinske politike ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
3.000.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 4. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj