Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti društev v občini Kostel za leto 2019

Predmet razpisa:
Občina Kostel bo v skladu s Pravilnikom sofinancirala programe, projekte in aktivnosti raznih društev, ki prinašajo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini, pod pogojem, da za delovanje niso sofinancirana iz druge proračunske postavke Občine Kostel.

Upravičeni prijavitelji:
Na ta javni poziv se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Kostel oziroma ima na območju občine Kostel ustanovljeno občinsko organizacijo; 
  • so registrirani in delujejo v skladu z Zakonom o društvih;
  • prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
  • za prijavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke proračuna Občine Kostel;
  • program ali projekt izvajajo na območju občine Kostel ali izven, nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Kostel;
  • v letu, ko se prijavljajo na razpis, delujejo najmanj eno leto;
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov;
  • imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
  • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za naslednje leto;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.

Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR.

Rok za prijavo 27. 5. 2019, do 12. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj