Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

Predmet razpisa:
Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Škocjan za leto 2019 so predmet sofinanciranja:

športni programi:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,  
 • prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,
 • prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 • prostočasna športna vzgoja mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših;

razvojne dejavnosti v športu:

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;

organiziranost v športu:

 • delovanje športnih društev/organizacij;

športne prireditve.

športni objekti in površine za šport v naravi

 • uporaba športnih objektov
 • investicije v javne športne objekte.

Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci letnega programa športa na tem javnem razpisu so:

 • športna društva, in klubi ki so registrirani  in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,
 • samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
 • da imajo sedež ali aktivno delujejo na območju občine,
 • da izvajajo športne programe,- da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
 • da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 • da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.

Višina razpisanih sredstev: 12.500,00 EUR.

Rok za prijavo 10. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj