Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje nakupa opreme kulturnih društev v letu 2019 v Občini Kočevje

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva: je sofinanciranje nakupa opreme za izvajanje dejavnosti kulturnih društev v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Pogoji sofinanciranja: na poziv se lahko prijavijo kulturna društva, ki Izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež na območju Občine Kočevje,
 • imajo status društva v javnem interesu na področju kulture (odločba Ministrstva za Kulturo)
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj tri leta,
 • da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje kulturne dejavnosti,
 • imajo zagotovljen vsaj 30% delež lastnih sredstev oziroma imajo izdelano finančno konstrukcijo nakupa opreme,
 • da svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

Za nakup opreme po tem javnem pozivu se šteje:

 • nabava novih enotnih oblačil, ki jih člani kulturnega društva uporabljajo na javnih nastopih,
 • servisiranje in popravilo glasbenih instrumentov,
 • nakup novih glasbenih instrumentov,
 • nakup notne literature,
 • ter ostale tehnične opreme za potrebe izvajanja dejavnosti kulturnega društva.

Za nakup opreme se ne šteje nakup računalniške opreme, nakup pisarniške opreme ter ostale opreme prostorov, ki jih uporabljajo društva. Vlogi je treba poleg finančne konstrukcije priložiti program dela društva za leto 2019 in program prireditvenih in drugih aktivnosti s kulturnega področja.

Višina razpisanih sredstev: 15.000 EUR.

Rok za prijavo 10. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj