Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov  v Občini Straža.

V letu 2019 bodo sofinancirali naslednje programe:

 • ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
 • strokovno izpopolnjevanje kadrov.

Upravičeni prijavitelji:

 • društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
 • samostojni ustvarjalci na področju kulture,
 • zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
 • javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

 • da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
 • da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
 • da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
 • da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,
 • da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov indoseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
 • aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

Višina razpisanih sredstev: 17.119,00 EUR

Rok za prijavo 26. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj