Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:

Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:

1. PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN:
      a) Programi na področju humanitarne dejavnosti
      b) Programi za delo z zasvojenimi
      c) Preventivni programi

2. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV S SEDEŽEM V OBČINI TREBNJE

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:

 • javni socialno varstveni zavodi;
 • dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti;
 • humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
 • organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
 • invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov občine Trebnje,
 • druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva oziroma je iz ustanovitvenega akta razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva,

ob pogoju, da:

 • imajo sedež v občini in delujejo na območju občine Trebnje za občane občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz občine Trebnje);
 • so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. V kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana;
 • imajo urejeno evidenco članstva;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov;
 • se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
 • imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa;
 • prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo,..).

Višina razpisanih sredstev: 54.000,00 EUR.

Rok za prijavo 1. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj