Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje društev na področju socialnih in humanitarnih ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega  razpisa je  sofinanciranje  socialnovarstvenih,  humanitarnih   ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:

  • organizacije   za  samopomoč   in  dobrodelne   organizacije   kot  prostovoljne   in  neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki, z namenom, da bi reševali socialne stiske in težave občanov;
  • invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo  invalidi ali drugi posamezniki, da v  njih izvajajo posebne socialne  programe in storitve utemeljene  na značilnostih  invalidnosti  po  posameznih  funkcionalnih  okvarah,  ki ogrožajo  položaj invalidov in občanov občine Dolenjske Toplice;
  • druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva in občinske programe za izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za prebivalce občine Dolenjske Toplice.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

  • da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice oziroma imajo lahko društva, ki delujejo na področju sociale in humanitarnih dejavnosti, svoj sedež tudi izven območja Občine Dolenjske Toplice, če so njihovi člani tudi prebivalci Občine Dolenjske Toplice;
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
  • da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
  • da  imajo  zagotovljene  materialne,  prostorske,  kadrovske  in  organizacijske   možnosti  za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
  • da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  • da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

Višina razpisanih sredstev: 9.000 EUR.

Rok za prijavo 30. 8. 2019, do 12. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj