Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranja aktivnosti, ki se izvajajo kot dogodki oziroma projekti, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in humanitarni akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne, turistične in humanitarne programe ter promocijo občine v letu odobritve sredstev. Mednje spada organizacija in izvedba zlasti:

 • kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši (državni,  regionalni, mednarodni,...) ravni),
 • športno-rekreativnih aktivnosti,
 • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi, …),
 • aktivnosti, ki pospešujejo humanitarni razvoj (dobrodelne aktivnosti,…)
 • ter ostale aktivnosti in prireditve skladno s proračunom občine.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

 • pravne osebe (društva, gasilska društva, mladinski sveti, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Črnomelj oziroma fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj,
 • pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju Občine Črnomelj,
 • pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je aktivnost organizirana izven občine, pomembna za Občino Črnomelj.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da v kolikor gre za pravno osebo, da je le-ta registrirana v skladu z Zakonom o društvih oz. v skladu z drugo področno zakonodajo,
 • da izkazujejo najmanj enoletno delovanje,
 • da so odprtega značaja ter dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • da izvajajo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj,
 • da izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Višina razpisanih sredstev: 22.000 EUR.

Rok za prijavo
Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj