Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranja aktivnosti, ki se izvajajo kot dogodki oziroma projekti, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in humanitarni akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne, turistične in humanitarne programe ter promocijo občine v letu odobritve sredstev. Mednje spada organizacija in izvedba zlasti:

 • kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši (državni,  regionalni, mednarodni,...) ravni),
 • športno-rekreativnih aktivnosti,
 • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi, …),
 • aktivnosti, ki pospešujejo humanitarni razvoj (dobrodelne aktivnosti,…)
 • ter ostale aktivnosti in prireditve skladno s proračunom občine.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

 • pravne osebe (društva, gasilska društva, mladinski sveti, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Črnomelj oziroma fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Črnomelj,
 • pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju Občine Črnomelj,
 • pravne osebe in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je aktivnost organizirana izven občine, pomembna za Občino Črnomelj.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da v kolikor gre za pravno osebo, da je le-ta registrirana v skladu z Zakonom o društvih oz. v skladu z drugo področno zakonodajo,
 • da izkazujejo najmanj enoletno delovanje,
 • da so odprtega značaja ter dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • da izvajajo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj,
 • da izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Višina razpisanih sredstev: 22.000 EUR.

Rok za prijavo
Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj