Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ponovitev Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

Predmet razpisa:
Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Škocjan za leto 2019 so predmet sofinanciranja:

športni programi:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,  
 • prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,
 • prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 • prostočasna športna vzgoja mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših;

razvojne dejavnosti v športu:

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;

organiziranost v športu:

 • delovanje športnih društev/organizacij;

športne prireditve.

športni objekti in površine za šport v naravi

 • uporaba športnih objektov
 • investicije v javne športne objekte.

Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci letnega programa športa na tem javnem razpisu so:

 • športna društva, in klubi ki so registrirani  in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,
 • samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
 • da imajo sedež ali aktivno delujejo na območju občine,
 • da izvajajo športne programe,- da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
 • da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 • da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.

Posebni pogoji:

 • izvajalci lahko svoje tekmovalce oziroma člane prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega sistema (niso sofinancirani s strani pristojnega ministrstva),
 • na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov občina ne sofinancira stroškov hrane, pijače, hotela ter stroškov zbora članov.
 • vloge, ki so prispele pravočasno na podlagi prve objave Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019, z dne 23.5.2019, bodo upoštevane in jih ni potrebno ponovno pošiljati.

Višina razpisanih sredstev: 12.500,00 EUR.

Rok za prijavo 15. 8. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj