Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2019

Predmet razpisa:
V letu 2019 bodo izvajalcem športnih programov na podlagi sprejetega letnega programa športa za leto 2019 sofinancirani naslednji športni program:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
 • Delovanje športne zveze

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo:

 • športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
 • občinske športne zveze,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, . ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • lokalne skupnosti,
 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • zasebni športni delavci.

Višina razpisanih sredstev: 98.000,00 EUR.

Rok za prijavo 9. 8. 2019, do 10. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj