Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Namen javnega razpisa:
Ministrstvo za javno upravo objavlja javni razpis za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
 • je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
 • je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve (2) osebi za polni ali krajši delovni čas,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Dodatni pogoji glede upravičenosti veljajo za vsak sklop posebej in so opisani v razpisni dokumentaciji.

Dobro je vedeti:

V okviru razpisa se predvideva:

 • financiranje ene horizontalne mreže NVO
 • financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo)
 • financiranje ene mreže za prostovoljstvo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  5.726.000 EUR. Vir sredstev je integralni proračun, proračunski sklad za razvoj NVO.

Rok za prijavo: 9. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj