Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020

Občina Trebnje objavlja javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020, z naslednjimi vsebinami:

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva s sodelovanjem pri aktivnostih pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

- da imajo sedež v občini Trebnje,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,

- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

Rok za oddajo: 20. 2. 2020 

Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih društev 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020 znaša 11.500 EUR.

Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj: https://www.trebnje.si/n5080/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-turisticnih-drustev-v-obcini-trebnje-za-leto-2020

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Trebnje www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2020«. Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

‹ nazaj