Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2020

Občina Sodražica je objavila javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2020.

Upravičenci do proračunskih sredstev so:

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v občini,

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oz. sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine, 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2020.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:

- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oz. širijo njene razvojne potenciale,

- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratičlne vrednote, človekove pravice, itd.)

- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske, ipd.

- ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči,

- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, posebej na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev,

- ki so neposredno vezana na medobčibnsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje,

- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladin,

- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani,

- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oz. pomoč pri tem.

Pri vrednotenju prijavljenih vlog bo upoštevano predvsem: pomen projekta za občino, jasno opredeljeni cilji in nameni projekta, promocijski učinek projekta za občino, tradicionalnost, inovativnost in izvirnost, kakovost in izvedljivost projekta, medobčinski, medregijski in mednarodni pomen projekta, organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta, sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov, vključenost občanov in druge zainteresirane javnosti, dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina Sodražica.

Višina prvega razpisa znaša 5.000,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 5.000,00 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.

Rok oddaje vlog je 31. 8. 2020, do 23:59.

Javni razpis je odprt do 31. 8. 2020 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

Na razpis se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Za dodatne informacije je na voljo Petra Marn (tel. št. 01/83 66 075).

‹ nazaj