Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v občini Trebnje za leto 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije prireditev oz. dodelitev sredstev iz proračuna Občine Trebnje, namenjenih nepovratnemu financiranju prireditev, predstav, razstav, tekmovanj in podobno (v nadaljevanju: prireditve).

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju organizacije prireditve, ki vključuje promocijo občine Trebnje in je odmevna v širšem prostoru.

  POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;

- finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;

- prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 2020;

- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo prireditve;

- prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR

Na podlagi tega javnega poziva bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:

- promocija in prepoznavnost občine; (oglaševanje v medijih, izdaja tiskanega gradiva),

- tradicionalnost prireditve ali dogodka (izkušnje prijavitelja),

- finančni načrt prireditve (delež zagotovljenih lastnih sredstev, do 50 % / nad 50 %),

- doseganje ciljnih uporabnikov (odprti tip, publika jasno opredeljena, predvideno število udeležencev);

- aktivno vključevanje občanov ( prireditev oz. dogodek vključuje gibanje in druženje oz. samo druženje).

 

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Maksimalno število točk je 20, vrednost točke glede na razpoložljiva proračunska sredstva pa znaša 50,00 EUR.

Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk, dodelijo sredstva na podlagi tega javnega poziva, največ do višine zaprošenih sredstev.

Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo obvezne kriterije. Na podlagi izpolnjevanja obveznih kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne prireditve.

 

OKVIRNA VREDNOST

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 12.000,00 EUR – poziv je odprt do porabe sredstev.

 ROK IZVEDBE

Prireditve po tem pozivu morajo biti realizirane v letu 2020.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

 ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Za pravočasno oddano šteje prijava, ki bo prispela na sedež občine: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do srede, 30. 9. 2020.

Razpisna dokumentacija je tukaj.

 

 

 

 

9. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POZIVA:

 

 

 

Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oz. zavržene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega poziva.Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

 

S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva, ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati.

 

Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

 

 

 

Župan Občine Trebnje bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju.

 

 

 

Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30. dneh po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška cesta 68 A, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti sklep v izvirniku ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa.

 

 

 

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

‹ nazaj