Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje za leto 2020

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje za leto 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. septembra 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov oz. projektov drugih posebnih skupin - društev, neprofitnih organizacij in ustanov, zavodov, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov Občine Trebnje oz. niso financirani iz drugih virov proračuna Občine Trebnje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imajo sedež v občini Trebnje, ali organizacija vključuje aktivne člane ali uporabnike iz občine Trebnje;

• finančni načrt programa oz. projekta mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene vire financiranja (zaprta finančna konstrukcija);

• prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2020;

• prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa oz. projekta;

• prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov oz. projektov na osnovi drugih javnih razpisov in pozivov Občine Trebnje v letu 2020.

4. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR

Na podlagi tega javnega poziva bodo programi oz. projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje, izbrani in ovrednoteni na podlagi naslednjih kriterijev:

• usklajenost programa oz. projekta s predmetom poziva (cilji ter nameni programa oz. projekta, so jasno opredeljeni);

• zaključen finančni načrt programa oz. projekta (delež zagotovljenih lastnih sredstev, do 50 % / nad 50 %);

• število aktivnih članov društva ali uporabnikov programa (predvideno število članov društva oz. uporabnikov programa oz. projekta);

• izkušnje oz. reference prijavitelja programa oz. projekta;

• prepoznavnost občine; (oglaševanje v medijih, objava na dogodku).

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Kriteriji se ovrednotijo s točkami. Maksimalno število točk je 20, vrednost točke glede na razpoložljiva proračunska sredstva pa znaša 50,00 EUR.

Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk, dodelijo sredstva na podlagi tega javnega poziva, največ do višine zaprošenih sredstev.

5. OKVIRNA VREDNOST

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 5.000 EUR - poziv je odprt do porabe sredstev.

6. ROK IZVEDBE

Programi oz. projekti, ki bodo prejeli sredstva za sofinanciranje po tem javnem pozivu, morajo biti realizirani v letu 2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

7. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena izključno na predpisanem obrazcu »Prijava na javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2020«, ki je sestavni del javnega poziva in vsebuje izjavo, da program oz. projekt ne bo sofinanciran iz drugih razpisov in pozivov Občine Trebnje, in izjavo, da so podatki v prijavi točni in verodostojni, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Prav tako je potrebno priložiti parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2020.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov, mora za vsak posamezni program oz. projekt izpolniti ločen prijavni obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Občina Trebnje lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Za pravočasno oddano šteje prijava, ki bo prispela na sedež občine: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do 30. 9. 2020.

Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ter vloge, ki bodo prispele pred skrajnim rokom za predložitev vloge, vendar v času, ko bodo proračunska sredstva že porabljena, ne bodo obravnavane.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo tekom celotnega obdobja odprtega javnega poziva, saj se bodo prijave obravnavale v več zaporednih terminih (mesečno), vse do porabe sredstev oz. do skrajnega roka za predložitev vloge.

V primeru porabe proračunskih sredstev pred skrajnim rokom za predložitev prijav, bo občina objavila obvestilo o zaključku javnega poziva.

 

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE:

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si, pod zavihkom Javne objave in razpisi.

 

‹ nazaj